RAKT PÅ AK

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MI­KAEL STJERNA FO­TO: MER­CE­DES

Eu­ro­pas po­pu­lä­ras­te lyx­bil, Mer­ce­des S-klass, har nu fått ett an­sikts­lyft. Störs­ta ny­he­ter­na en­ligt oss är de nya ra­ka sex­or­na.

Jag sit­ter i nya S-klass och kän­ner på en av de sto­ra ny­he­ter­na i år – ”Ener­gi­zing Com­fort Con­trol”. För­låt, det var fa­ke news. Mer­ce­des sta­var in­no­va­tio­nen med ver­sa­ler. ENER­GI­ZING Com­fort Con­trol he­ter det och det är ing­et mind­re än nå­got som får li­vet att stan­na upp för en stund. Om man får tro re­kla­men. I verk­lig­he­ten in­ne­bär det att fö­ra­ren ut­sätts för oli­ka kom­bi­na­tio­ner av färg, ljud, ljus, doft och mas­sage.

Och här sit­ter jag nu med Ener­gi­zing Com­fort Con­trol i knä­et. Om jag vill be­ja­ka livs­gläd­jen knap­par jag in ”Joy” i bild­skämsme­nyn och vips så spra­kar det till i sa­long­ens al­la 26 hög­ta­la­re av ett för mig helt okänt mu­sik­styc­ke. Sång sak­nas, men ryt­men för tan­kar­na till trans­por­ter i ver­ti­kal­led. Det lå­ter in­te di­rekt il­la, men vem väl­jer ”hiss-mu­sik” på sin spel­lis­ta när man är på gott hu­mör? Skul­le jag mis­sa ryt­men får jag hjälp på tra­ven av sto­len som plöts­ligt har bör­jat knå­da rygg­slu­tet.

Det tar in­te många mi­nu­ter in­nan jag har fått nog av ”gläd­je”. Det är nog ”Vi­ta­li­ty” jag be­hö­ver i dag. An­ta­let be­ats per mi­nut ökar, en gi­tarr­so­list kom­mer in i hiss­mu­sik-stu­di­on, och mas­sa­gen bli mer in­ten­siv. Det blir snart för myc­ket. Jag kän­ner att jag mås­te kopp­la av och tryc­ker re­so­lut in ”Com­fort”. Hiss­mu­sik­ban­det kli­ver av, coo­la lå­tar sve­per in över S-land­ska­pet, vär­men ökar i arm­stö­den och vi­ta­li­tets­dof­ten byts ut mot en lug­nan­de arom. Ha­de det va­rit mörkt i ku­pén ha­de jag märkt att ljus­sätt­ning­en änd­rats till för­fö­riskt vi­o­lett.

En­dast som till­val

Tack och lov är Ener­gi­zing Com­fort Con­trol in­te stan­dard, det lär kos­ta 20 000 kro­nor ex­tra. Kanske nå­got för en bank­di­rek­tör som pre­cis har fått ut sin se­meste­rer­sätt­ning.

Som tur är finns det and­ra, vik­ti­ga­re ny­he­ter. Jag me­nar för­stås att rib­bor­na i gril­len har bli­vit dubb­la och att Mer­ce­des-mär­ket har fått en svart bot­ten. Samt att Led-de­ko­ren nu­mer har tre lin­jer i strål­kas­ta­ren. Så att du kan kän­na igen en S-klass. E-klass har två Led-lin­jer, C-klass har en lin­je. Klart som korvspad.

All­var­ligt ta­lat – de bäs­ta ny­he­ter­na har jag spa­rat till sist. En ny ladd­ning ra­ka sex­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.