Mjuk­fjäd­rad

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: OSKAR KRÜGER FO­TO: KIA

Kia Sting­er är en mo­dell som in­te nöd­vän­digt­vis ska dra in peng­ar i fö­re­ta­get, ut­an främst vi­sa vad syd­ko­re­a­ner­na kan och hö­ja mär­kets sta­tus. Sting­er är tyd­ligt ut­ta­lat en Gran Tu­ris­mo, en bil som har bra pre­stan­da men sna­ra­re är byggd för att åka snabbt och be­kvämt på läng­re sträc­kor än snabbt på ba­nan. Än­då står jag nu i de­pån till värl­dens mest om­ta­la­de ra­cing­ba­na, Nür­bur­grings nordslinga.

Var­för? Jo, Kia tyc­ker det är en bra idé för att Sting­er till stor del ut­veck­lats här. Kia ut­hål­lig­hets­tes­tar al­la si­na mo­del­ler minst 480 varv på nords­ling­an, vil­ket mot­sva­rar tu­sen mil. Far­ten är kon­se­kvent 95 procent av max­fart och det­ta me­nar Kia mot­sva­rar cir­ka 16 000 mil var­dags­kör­ning.

Ett ex­em­plar av Kia Sting­er har där­e­mot kört dubb­la di­stan­sen, 960 varv. Ex­em­pla­ret var en die­sel­bil och ef­ter förs­ta testet på 480 varv änd­ra­de de chas­sit så myc­ket att de fick bör­ja om. De byt­te sli­ta­ge­de­lar­na men kör­de med sam­ma bil yt­ter­li­ga­re 480 varv och den kla­ra­de det fel­fritt.

I dag är det dock ba­ra topp­mo­del­len med 370 häs­tars V6:a som vi kör. Till Sve­ri­ge kom­mer även die­seln som är en 200-häs­ta­re på 2,2 li­ter.

Jag har ald­rig ti­di­ga­re kört på Nords­ling­an, om man in­te räk­nar de hund­ra­tals varv jag kört i tv-spel. Rik­tigt för­vän­tans­full, och ner­vös, rul­lar jag ut från de­pån för att se om Ki­as star­kas­te bil nå­gon­sin är li­ka snabb som den ser ut.

Mjuk fjäd­ring

Re­dan i förs­ta sväng­en för­står jag var­för Kia he­la ti­den tryckt på att Sting­er in­te är nå­gon renod­lad ban­bil. Fjäd­ring­en är all­de­les för mjuk. Däm­par­na är elektro­niskt ställ­ba­ra men även i Sport-lä­get kräng­er det för myc­ket för att det ska va­ra rik­tigt bra på ba­na. Styr­ning­en är skarp men bi­lens mjuk­het tar bort den yt­ters­ta pre­ci­sio­nen. På ba­nans förs­ta full­farts­par­ti hål­ler jag hårt i ratten när Sting­ers 3,3-li­ters V6:a med dub­bel­tur­bo ång­ar på för ful­la mug­gar. 370 häst­kraf­ter och 510 Nm gör Sting­er rik­tigt snabb, men he­la driv­li­nan är väl­digt snäll. Var­ken ac­ce­le­ra­tio­nen, väx­ling­ar­na el­ler lju­det är ex­plo­sivt. Mo­tor­ka­rak­tä­ren är väl­digt lin­jär, väx­ling­ar­na mju­ka och lju­det dovt och gans­ka tyst. Mo­tor­lju­det blir hög­re i Sport-lä­get, men det är ty­värr ba­ra i ku­pén då mo­tor­lju­det för­stärks via hög­ta­la­re.

Nür­bur­grings nordslinga är in­te så slät och fin som många

Med hjälp av 370 häst­kraf­ter och en topp­fart på 270 km/h hop­pas Kia kun­na loc­ka nya kun­der till fö­re­ta­get. Vi prov­kör ny­kom­ling­en Sting­er på klas­sis­ka Nürburgring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.