Mis­sil

Bil - - PROVKÖRT - Pris: Motor:

and­ra ra­cing­ba­nor. När det är ojämnt och stud­sigt i över 200 km/h sam­ti­digt som det sväng­er är jag gans­ka glad att Sting­er in­te är sten­hård i fjäd­ring­en. Här krävs en sta­bil och följ­sam bil som in­te byter rikt­ning över gup­pen ut­an hål­ler sin kurs. Det­ta smått livs­far­li­ga idi­ot­test kla­rar Sting­er ga­lant. Värsting­va­ri­an­ten av Sting­er har brom­sar från Brem­bo som tar ner far­ten bra ut­an att mat­tas ef­ter två halv­snab­ba varv runt ring­en, vil­ket de in­te hel­ler bor­de.

Vid ga­spå­drag ut från ba­nans lång­sam­ma par­ti­er blir Sting­er lek­full och det går att hänga ut ba­ken, men ba­ra med den bak­hjuls­driv­na ver­sio­nen som in­te kom­mer till Sve­ri­ge.

En­dast fyr­hjuls­drift

Kia i Sve­ri­ge tar ba­ra in den fyr­hjuls­driv­na va­ri­an­ten av 370 häs­ta­ren för de tror att det är den svens­kar­na vill ha. Fyr­hjuls­drif­ten dri­ver i grun­den mest på bak­hju­len men kraft­för­del­ning­en va­ri­e­rar mel­lan hju­len be­ro­en­de på grep­pet. Fyr­hjuls­drif­ten kopp­las in oli­ka myc­ket be­ro­en­de på körlä­ge, i Sport-lä­get dri­ver det mer bak för mer un­der­hål­lan­de kör­ning.

In­te­ri­ört är det likt öv­ri­ga bi­lar från Kia li­te mer på­kos­ta­de ma­te­ri­al. Snyggt, lo­giskt och det känns li­te tyskt. Sitt­po­si­tio­nen är låg men sä­te­na hål­ler en in­te rik­tigt på plats vid ban­kör­ning.

In­te hel­ma­nu­el­la padd­lar

Ratten är till­plat­tad ned­till och väx­lings­padd­lar finns på ratten. Synd ba­ra att det in­te går att sty­ra väx­ling­ar­na helt ma­nu­ellt. Väx­lar upp gör bi­len än­då och rör man in­te padd­lar­na på ett tag går bi­len till­ba­ka i au­to­mat­lä­ge.

Kia upp­ger att att pri­set kom­mer att lan­da om­kring 530 000 kro­nor för V6:an. Och då är Sting­er i prin­cip max­ut­rus­tad. Bi­lar­na kom­mer till hand­lar­na i no­vem­ber och går att be­stäl­la in­om kort.

Det­ta smått livs­far­li­ga idi­ot­test kla­rar Sting­er ga­lant. STING­ER GT 3,3 T-GDI

Cir­ka 530 000 kro­nor.

Ben­sin. 6-cyl, 3,3 li­ter, dub­bel­tur­bo. 370 hk (276 kw) vid 6 000 r/min, 510 Nm mel­lan 1 3004 500 r/min. CO2: i.u. För­bruk­ning: i.u. Ac­ce­le­ra­tion: 0-100 km/h på 4,9 s. Topp­fart: 270 km/h. Stor­lek (l/b/h): 483/187/140 cm. Tjäns­te­vikt: 1 924 kg.

Hål­ler in­te rik­tigt för att kla­ra av ban­kör­ning­ens tuf­fa­re krav.

Vrid­mo­men­tet är på he­la 510 Nm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.