Grann

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MI­KAEL STJERNA FO­TO: LEX­US

Lex­us är se­dan länge känt för hög kva­li­tet, men kanske in­te så myc­ket för fart och kör­gläd­je. Nya LC 500h ska änd­ra på det­ta med hjälp av 359 häst­kraf­ter och en ac­ce­le­ra­tion 0-100km/h på 4,7 se­kun­der.

Di­rekt ef­ter land­ning­en i Mi­la­no pac­kar jag och en press­kol­le­ga in oss i en LC 500h, hy­brid­ver­sio­nen med V6-motor. Det är tur att vi ba­ra är två. Det finns vis­ser­li­gen två plat­ser i bak­sä­tet, men när vi har ställt in fram­sto­lar­na som vi vill åter­står det ett par cen­ti­me­ter i benut­rym­me i bak­sä­tet. Miss­för­stå mig rätt – det är bra att sto­lar­na och sä­ker­hets­bäl­te­na finns där. Men de fun­ge­rar ba­ra som nöd­trans­port un­der kor­ta­re sträc­kor, fram­pas­sa­ge­ra­ren mås­te hjäl­pa till och kö­ra fram sto­len och den som sit­ter bak mås­te in­ta en fram­åt­lu­tad, boc­kan­de po­si­tion för att in­te slå i ta­ket. Se det som en kon­su­mentupp­lys­ning, in­te som gnäll. Det är en Gran Tu­ris­mo, ing­en fa­mil­je­buss.

Ny lyx­i­den­ti­fi­ka­tion

LC är för öv­rigt mer än en ny mo­dell för Lex­us. Det hand­lar om ett nytt sätt att iden­ti­fi­e­ra mär­ket. Or­sa­ken är den för­änd­ring av lyx­be­grep­pet som skett un­der de se­nas­te åren. När Lex­us de­bu­te­ra­de som mär­ke 1989 med slag­skep­pet LS 400 var lyx nå­got som kopp­la­des sam­man med pre­stige och sta­tus­sym­bo­ler. I dag är ”lyx” en mer kom­plex bland­ning av design, upp­le­vel­se och so­ci­al kon­text. Där­för är Lex­us i dag in­vol­ve­rat i Mi­la­nos de­sign­vec­ka och en kort­filmfes­ti­val, där­för har Lex­us LC gått från kon­cept­bil till pro­duk­tions­bil med mins­ta möj­li­ga hand­på­lägg­ning.

Jag var själv där och såg de­bu­ten, på bil­mäs­san i Detro­it 2012. Lex­us LF-LC Con­cept var en läc­ker­bit med en li­ka fan­tas­tisk driv­li­na, med vät­gas­tan­kar och bräns­le­cell­stack. ”Fan­ta­si­er” tänk­te jag.

Fem år se­na­re sit­ter jag bakom ratten. Bräns­le­cell­stac­ken kom in­te med, men i öv­rigt ser bi­len fak­tiskt näs­tan ex­akt li­ka­dan ut som showstop­pern gjor­de 2012. Den får folk att vän­da sig om, vil­ket kom­mer att kän­nas ovant för gam­la Lex­us-äga­re.

Vi kör ut på mo­tor­vä­gen och pas­se­rar grän­sen till Schweiz i rikt­ning mot St Mo­ritz. Hy­brid­ver­sio­nen som jag kör har två kraf­tag­gre­gat: En 3,5 li­ters V6-motor på 299 häst­kraf­ter och en el­mo­tor på 179 häst­kraf­ter. Sy­s­te­mef­fek­ten anges till 359 häst­kraf­ter. Au­to­mat­lå­dan är en ny ska­pel­se. I grun­den är den en steg­lös Cvt-lå­da. Men ef­tersom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.