Sam­man­fatt­ning

Bil - - TEST -

Bå­de BMW och Mer­ce­des har till­ver­kat bi­lar i det högs­ta pre­mi­um­seg­men­tet hur länge som helst. De kan det här med ma­te­ri­al, design, fing­er­topps­käns­la och upp­levd kva­li­tet. Test­la­get hål­ler in­te­ri­ö­ren i Mer­ce­des för den all­ra bäs­ta och BMW är ba­ra gra­der från sam­ma ni­vå. Där­för är det desto mer im­po­ne­ran­de att Vol­vo ta­git sig till näs­tan sam­ma ni­vå på ”förs­ta för­sö­ket”. Ska man va­ra pe­tig så lig­ger V90 snäp­pet ef­ter med den sis­ta touchen, men det är väl­digt bra gjort. I ti­tel­mat­chen bäs­ta kom­bi vin­ner Mer­ce­des ef­tersom den är en re­jäl las­ta­re sam­ti­digt som lyx­käns­lan är högs­ta möj­li­ga. BMW 5-se­rie Tou­ring är vi mer tu­de­la­de till. Det är ing­en bil man kö­per en­bart för att den är ro­li­ga­re att kö­ra, för det är den in­te. Dess­utom är egen­ska­per­na i älg­testet all­de­les för då­li­ga. Med de sä­ke­hets­sy­stem som är stan­dard i Vol­vo ru­sar ock­så pri­set i höj­den. Bäs­ta köp är Vol­vo V90. In­te ba­ra för att den är klart bil­li­gast. Den hål­ler en myc­ket hög ni­vå rakt ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.