Välj rätt ladd­hy­brid

Ladd­hy­bri­der har bli­vit ett van­li­ga­re val för tjäns­te­bilskö­pa­ren vil­ket har smit­tat av sig på be­gag­nat­mark­na­den. Vi ut­ser det bäs­ta kö­pet av Mitsubishi Out­lan­der PHEV, Volks­wa­gen Pas­sat GTE och Vol­vo V60 D6 AWD Plug-in Hy­brid.

Bil - - BEGAGNAT - TEXT: JO­NAS BORGLUND FO­TO: EMMY-LIE VILSSON

En sak är täm­li­gen sä­ker. Elekt­ri­fi­e­ring­en av bi­lar är här för att stan­na och den har egent­li­gen ald­rig slu­tat. Den har ba­ra le­gat i mer el­ler mind­re trä­da i siså­där 100 år och fick ett rik­tigt upp­sving när bly­bat­te­ri­er­na er­sat­tes med lät­ta­re och ef­fek­ti­va­re li­ti­umjon­bat­te­ri­er på 2000-ta­let.

De tre bi­lar vi ska tit­ta när­ma­re på är så

kal­la­de ladd­hy­bri­der vil­ket in­ne­bär att de lad­das med sladd när de står still. Räck­vid­den på el upp­ges till cir­ka fem mil och be­ror till stor del på hur man kör. Of­tast är den verk­li­ga räck­vid­den 3-4 mil och kör man in­te läng­re än så, till jobbet exempelvis, så är kost­na­den för­u­tom skatt (i fö­re­kom­man­de fall), för­säk­ring, vär­de­minsk­ning och ser­vice – den lå­ga el­kost­na­den. Kör man läng­re till­kom­mer ben­sin, el­ler i Vol­vons fall die­sel, och det vet vi ju al­la vad det kos­tar.

Va­ri­e­ran­de kost­na­der

Strun­tar man i att lad­da (vil­ket vis­sa gör för de har ba­ra skaf­fat ladd­hy­brid för det lå­ga för­månsvär­det) och bi­lar­na körs en­dast på fos­silt bräns­le drar de mer än si­na ic­ke elas­si­ste­ra­de mot­sva­rig­he­ter då ladd­hy­bri­der­na är myc­ket tyng­re. För att ”räk­na hem” en ladd­hy­brid mås­te man allt­så kal­ky­le­ra. Hur ser din kör­ning ut? Lad­dar du vid var­je till­fäl­le? Får du elen kost­nads­fritt? Hur långt kör du per dag/år? Det kan bli rik­tigt bil­ligt, men ock­så gans­ka dyrt.

Se­dan kos­tar själ­va bi­lar­na be­tyd­ligt mer än van­li­ga bi­lar, även om de sjun­kit en del som begagnade.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.