Suc­cé från start

MITSUBISHI OUT­LAN­DER PHEV 2013-

Bil - - BEGAGNAT -

In­nan Out­lan­der kom som ladd­hy­brid lev­de Mitsubishi en gans­ka osä­ker till­va­ro i Sve­ri­ge. Frå­gan är om in­te just Out­lan­der Plug-in hy­brid (PHEV) räd­dat mär­ket kvar då den blev en suc­cé, i al­la fall med Mitsubishi mått mätt. Över 7 200 bi­lar sål­da vil­ket be­ty­der att det finns många begagnade till sa­lu. Ba­ra på Bloc­ket finns minst 200 styc­ken.

Ny 2013 kos­ta­de bi­len 419 900 kro­nor vil­ket var för­hål­lan­de­vis bil­ligt jäm­fört med exempelvis Vol­vo V60 Plug-in som man vil­le ha 559 900 kro­nor för. Dess­utom är Out­lan­der en suv och be­tyd­ligt myc­ket rym­li­ga­re.

Den drivs av en fyr­cy­lind­rig, två­li­ters ben­sin­mo­tor på 121 häst­kraf­ter och två el­mo­to­rer på var­de­ra 82 häst­kraf­ter. En till fram­ax­eln och en till ba­kax­eln och den sam­man­lag­da ef­fek­ten är 203 häst­kraf­ter och 332 Newton­me­ter. Ben­sin­mo­torn kan an­ting­en dri­va ge­ne­ra­torn för stöd­ladd­ning av bat­te­ri­et el­ler dri­va fram­hju­len, men ock­så för att ge vär­me i ku­pén.

Ladd­ning från 10 am­pe­re tar fem tim­mar, 16 am­pe­re tre­fas tar 3,5 tim­mar och snabb­ladd­ning 30 mi­nu­ter. Den upp­giv­na ben­sin­för­bruk­ning­en vid blan­dad kör­ning är 0,58 li­ter mi­len och di­to för el­för­bruk­ning­en är 1,93 ki­lo­watt per mil. Siff­ror man får ta med en ny­pa salt.

Kör­mäs­sigt är den knap­past un­der­hål­lan­de i be­ty­del­sen rapp och spor­tig, vil­ket den in­te hel­ler be­hö­ver va­ra, där­e­mot är den tyst, be­kväm och be­hag­lig att åka i. Till mo­dellår 2016 fick Out­lan­der en upp­gra­de­ring och blev snyg­ga­re i de flestas ögon. Även in­si­dan pif­fa­des till och fick snyg­ga­re ma­te­ri­al samt en knapp som tving­ar bi­len att ba­ra gå på el – så länge det finns nå­gon. För de all­ra bil­li­gas­te av mo­dellår 2013 be­gärs från cir­ka 200 000 kro­nor me­dan ett mer nor­malt pris lig­ger runt 250 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.