Fyn­da i Tyskland

VOL­VO V60 D6 AWD PLUG-IN HY­BRID 2013-

Bil - - BEGAGNAT -

Vol­vo var gans­ka en­sam­ma i bil­värl­den med att kom­bi­ne­ra el­drift med die­sel­mo­tor. Jag kan ba­ra kom­ma på Peu­geot 3008 Hy­brid4 med en lik­nan­de lös­ning. Vol­vo kom­bi­ne­ra­de sin fem­cy­lind­ri­ga D5-motor på 2,4 li­ter och 215 häst­kraf­ter/440 Newton­me­ter som dri­ver fram­hju­len via au­to­mat­lå­da, med en el­mo­tor på 70 häst­kraf­ter/200 Newton­me­ter till bak­hju­len. All den­na kraft i kom­bi­na­tion gör V60 AWD D6 till den ac­ce­le­ra­tions­snab­bas­te V60-mo­del­len och ska gö­ra 0-100 km/h på 6,2 se­kun­der me­dan topp­far­ten är 230 km/h. Räck­vid­den på el är upp­gi­ven till fem mil och en­ligt äga­re kla­rar den det om man kör vet­tigt. Med 45 li­ter die­sel ”som re­serv” be­hö­ver man knap­past va­ra ner­vös för att in­te kom­ma dit man ska.

V60 Plug-in har tre körlä­gen där Pu­re är renod­lad el­drift om man in­te ger full­gas då die­seln hjäl­per till, som en sä­ker­hets­åt­gärd. I lä­ge Hy­brid väl­jer bi­len själv det bäs­ta för­hål­lan­det mel­lan el och die­sel och i lä­ge Po­wer ges die­seln för­tur för max­i­ma­la pre­stan­da, ihop med el­mo­torn. Ladd­ti­den är fy­ra tim­mar med 10 am­pe­re.

Vol­vo till­ver­ka­de en­dast 1 000 bi­lar av den förs­ta Plug-in Hy­brid­ver­sio­nen, vil­ket gör dem säll­syn­ta. Pri­set av­skräck­te tyd­li­gen in­te då al­la gick åt, men 559 900 kro­nor var än­då his­ke­ligt myc­ket peng­ar. I dag be­gärs från dry­ga 250 000 kro­nor för ti­di­ga mo­del­ler. På Bloc­ket finns ba­ra tio-tolv styc­ken, men be­tyd­ligt fler finns att hit­ta i Tyskland där ock­så pris­bil­den är mer gynn­sam. Från 17 950 Eu­ro vil­ket raskt över­satt till kro­nor är dry­ga 170 000.

2016 fick bi­len ett namn­byte till Twin Engi­ne. Ny var D5 med den sva­ga­re D4-mo­torn på 163 häst­kraf­ter, men även D6 finns kvar i sor­ti­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.