Rå­bar­kad och

BMW R80 G/S till­ver­ka­des fram till 1987 och nu tret­tio år se­na­re hyl­las ­mo­del­len med en mo­dern ret­ro­hoj. Men lyc­kas BMW R ni­net Ur­ban G/S för­val­ta ar­vet med he­dern i be­håll? Vi prov­kör coo­ling­en.

Bil - - MOTORCYKEL BMW R NINE T URBAN G/S - TEXT: JOHAN AHL­BERG, FASTBIKES.SE FO­TO: BMW MOTORRAD

Änt­li­gen. Se­dan BMW R ni­net lan­ser­des år 2013 har den tys­ka till­ver­ka­ren pre­sen­te­rat fler­ta­let ver­sio­ner av den. Nu är det änt­li­gen dags för mig att prov­kö­ra ult­ra­häf­ti­ga R ni­net Ur­ban G/S. Och ja, sned­strec­ket mel­lan G och S är in­te där av miss­tag.

Det ska er­kän­nas. Re­dan in­nan jag ens ha­de prov­kört den, el­ler ens sut­tit på den var jag li­te små­kär i den. Dess ut­se­en­de har en stor at­tra­he­ran­de ef­fekt på mig. Ja, det he­ter ju att ut­se­en­det in­te är allt. Och så är det in­te hel­ler i det här fal­let. Frå­gan jag stäl­ler mig är om den le­ver upp till sitt häf­ti­ga ut­se­en­de. Dess­utom är frå­gan om det är en vär­dig ”er­sät­ta­re” till ur­sprungs­mo­del­len R80G/S.

Det råa av­ska­la­de stu­ket, med den rätt stu­ka­de rö­da sa­deln, och de blå lack­de- tal­jer­na på den vi­ta tan­ken, och det sto­ra run­da ly­set i fron­ten. Och den maf­fi­ga box­er­mo­torn. Hel­he­ten ger ett grymt stuk som an­das nostal­gi sam­ti­digt som mo­del­len känns fräscht mo­dern.

Gi­vet­vis är myc­ket av ut­se­en­det hos nya R ni­net Ur­ban G/S en tyd­lig flört med ori­gi­na­let R80 G/S från det gla­da 80-ta­let. Un­der åren 1980 till 1987 upp­ges BMW ha till­ver­kat 21 864 ex­em­plar av den po­pu­lä­ra jor­den-runt-ma­ski­nen. Då som nu är själ­va kraft­käl­lan en två­cy­lind­rig box­er­mo­tor, men som i det här R ni­net-ut­fö­ran­det vux­it från 797,5 till 1 170 ku­bik­cen­ti­me­ter. Nu er­bju­der mo­torn 111 häst­kraf­ter som bäst vid 7 759 varv per mi­nut (pre­cis som si­na öv­ri­ga R ni­net-sys­kon), vil­ket tål att jäm­fö­ras med ori­gi­na­lets 50 pål­lar. Sam­ti­digt har vrid­mo­men­tet ökat från 56 till 116 Newton­me­ter (vid 6000 varv per mi­nut). Så gi­vet­vis är det stor skill­nad. In­te minst kör­mäs­sigt.

Gil­lar mo­tor­ka­rak­tä­ren

Un­der ytan döl­jer sig nu­mer avan­ce­rad tek­nik av se­nas­te snitt. Här finns Abs-brom­sar, lik­som an­tis­pinn, el­ler som BMW själ­va kal­lar det, au­to­ma­tisk sta­bi­li­tets­kon­troll (ASC), för sä­ker­hets skull (där ASC är ett fa­briks­mon­te­rat till­val som kos­tar 3 670 kro­nor).

Ori­gi­na­let upp­ges väga 186 ki­lo­gram med den 19,5 li­ter sto­ra ben­sin­tan­ken fylld, vil­ket kan jäm­fö­ras med nya R ni­net Ur­ban G/S som väger 221 ki­lo­gram då den 17 li­ter sto­ra ben­sin­tan­ken är full.

Mo­torn är en slags våt dröm. I al­la fall för mig. Visst har mo­torn en ka­rak­tär som jag vet att många har svårt för. Men när du väl kom­mit un­der­fund med dess styr­kor

kan du le­va med dess spe­ci­el­la gung och vad som en del upp­le­ver som stö­ran­de vib­ra­tio­ner. Per­son­li­gen fö­re­drar jag mo­to­rer med ka­rak­tär fö­re mo­to­rer som en­bart le­ve­re­rar mas­sa kraft men i öv­rigt är täm­li­gen slät­struk­na. I al­la fall till var­dags.

I det här fal­let er­bjuds gott om vrid­mo­ment på bot­ten och fram­förallt i mel­lan­re­gist­ret, men ock­så re­jält med kraft långt upp ge­nom re­gist­ret, he­la vägen till varv­tals­stop­pet vid 8 500 varv per mi­nut.

Upp­rätt kör­ställ­ning

Ibland hand­lar in­te mo­tor­cy­kel­kör­ning om en­bart pre­stan­da ut­an ock­så om vik­ti­ga­re sa­ker, som ren och skär livsnjut­ning. I min värld hand­lar det om att för­sö­ka få ut max­i­mal njut­ning var­je dag, och in­te spa­ra nå­got till mor­gon­da­gen, den där da­gen som kanske ald­rig kom­mer. Den där så ef- ter­trak­ta­de livsnjut­ning­en får jag i mas­sor då jag kör R ni­net ur­ban G/S.

Kör­ställ­ning­en är upp­rätt, där det bre­da och ra­ka sty­ret bi­drar till bra fö­rar­kon­troll, till­sam­mans med den täm­li­gen mo­de­ra­ta sa­del­höj­den på 850 mil­li­me­ter. Jag mä­ter 183 cen­ti­me­ter, och mi­na ben når med lätt­het ner till mar­ken. När min fru för­sö­ker sig på att prov­kö­ra tar det stopp täm­li­gen ome­del­bart. Med si­na 162 cen­ti­me­ter är sa­del­höj­den i stan­dardut­fö­ran­de all­de­les för hög för att hon ska nå ner med föt­ter­na på ett be­tryg­gan­de vis, och hon vå­gar helt en­kelt in­te ta ut den på en sväng.

In­stru­men­te­ring­en är av en­kel mo­dell, där mä­tar­hu­sets run­da form själv­klart ska för­stär­ka nostal­gitrip­pen yt­ter­li­ga­re. Has­tig­hets­mä­ta­ren är med ana­log vi­sa­re, var­nings­lam­por, och i det lil­la Lcd-fönst­ret vi­sas ak­tu­ellt klock­slag, tripp och av­stånd. Där­e­mot sak­nas väx­el­lä­ges­in­di­ka­tor, bräns­le­mängds­mä­ta­re och and­ra de­tal­jer som of­ta är stan­dard på mo­der­na mo­tor­cyklar. Men i är­lig­he­tens namn, ing­et jag sak­nar. Här är det ”back-to-ba­sic” som gäl­ler, ju mind­re ”onö­digt” desto bätt­re. Här hand­lar det mer om det rät­ta stu­ket, att ska­pa den rät­ta hel­hets­käns­lan.

To­talt sett an­ser jag att R ni­net Ur­ban G/S är en full­träff, med en stor por­tion ball­hets­fak­tor. Ja, en stör­re ball­hets­fak­tor än många and­ra mo­tor­cyklar som må­hän­da har fler häst­kraf­ter, som väger mind­re el­ler har kvic­ka­re chas­sin. Men i slutän­dan gäl­ler det än­då att du väl­jer den motor­cy­keln som bäst fyl­ler di­na be­hov. Och är det att ha en ro­lig mo­tor­cy­kel, som dess­utom är bal­last på stan så är det här tvek­löst en mo­dell du bör sy­na när­ma­re i svets­fo­gar­na.

Retrotrip­pen är to­tal.

Has­tig­hets­mä­ta­ren har ana­log vi­sa­re, var­nings­lam­por, och i det lil­la Lcd-fönst­ret vi­sas ak­tu­ellt klock­slag, tripp och av­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.