VINTERDÄCK PÅ 18-TUMSFÄLG – ÄR DET EN BRA EL­LER DÅ­LIG IDÉ?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

Hej. Jag har en frå­ga, el­ler kanske mer av ett re­so­ne­mang som jag skul­le vil­ja tes­ta på er. Vi har två bi­lar i fa­mil­jen och vi gil­lar att kö­ra bil, bå­de jag och min fru. Käns­la i styr­ning­en är vik­tigt för oss och att bi­len känns så fast som möj­ligt ute på vägen. Kom­fort vill vi ju ha det med, men vi är be­red­da att tul­la på den de­len så länge som bi­len känns rik­tigt bra på vägen. Ni bör­jar kanske ana ett möns­ter? Och det där mönst­ret vill vi ska föl­ja bi­lar­na året runt, vil­ket för oss närm­re kär­nan i äm­net. Vi ska kö­pa en ny andra­bil, typ Golf el­ler Au­di A3, där bäg­ge i dags­lä­get ­rul­lar på 17-tums­hjul. Men där vi fun­de­rar på att gå upp till 18 tum för bätt­re käns­la. Ut­se­en­det är ock­så vik­tigt så vi kom­mer att kö­ra med sam­ma fäl­gar året runt, vil-

ket även in­ne­bär vinterdäck i 18 tums stor­lek. Hur ser ni på det, är det en vet­tig lös­ning? AN­DERS

SVAR: Hej An­ders. In­tres­sant re­so­ne­mang som egent­li­gen kom­mer att ge två oli­ka svar – ett för som­mar och ett för vin­ter. Om vi bör­jar med som­mar så är 18-tums­hjul på nya Golf-klass­bi­lar in­te läng­re nå­got ex­tremt – sna­ra­re tvärtom. Så på den punk­ten tror jag att ni är på rätt väg med era re­so­ne­mang. Ni kom­mer att få en li­te läg­re och sty­va­re däck­si­da som kom­mer att ge en nå­got fas­ta­re styr­käns­la. Bi­len kom­mer, med rätt däck, att kän­nas mer plan­te­rad på vägen och ni kom­mer att ha bi­len mer i han­den så att sä­ga. Det kom­mer kanske in­te att bli enor­ma skill­na­der, men ni kom­mer mär­ka det. När det gäl­ler vin­ter­däc­ken så byggs grep­pet i däc­ken myc­ket ge­nom den flex­i­bi­li­tet som däck­si­dan med­ger. Ett mjukt möns­ter med en sten­hård däck­si­da (som ett 18-tums vin­ter­hjul skul­le ha på er nya bil) in­ne­bär att grep­pet ba­ra är kvar så länge mönst­ret or­kar hål­la i – se­dan för­svin­ner grep­pet ab­rupt då flex­i­bi­li­te­ten i sid­väg­gen sak­nas. Med ett 17-tums­hjul blir grep­pet bätt­re, just ge­nom aning­en hög­re sid­vägg. Nå­got som var tyd­ligt när vi tes­ta­de sam­ma däck­mo­dell i 16-, 17-, och 18-tums stor­lek för någ­ra år se­dan på is- och snö­ba­nor­na. 16-tum­mar­na gav bäst grepp rakt ige­nom. LI­NUS PRÖJTZ

Vå­ra tes­ter har vi­sat att 16-tums­däck pre­ste­rar bäst vad gäl­ler grep­pre­stan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.