BE­TYG

Bil - - TEST -

ÄGA Man bjuds in­te på myc­ket i stan­dardut­fö­ran­de. Extra­ut­rust­ning­en är dyr. Det blir gans­ka kost­samt att äga 520d Tou­ring men än­då cir­ka tre kro­nor mind­re än E-klass. KÖ­RA

Smi­dig, kraft­full och tvek­lös dri­ven­het. Väx­lar söm­löst. Om det in­te vo­re för uselt re­sul­tat i un­dan­ma­nö­ver­testet så går den bra i öv­rigt. KOM­FORT

Fi­na sto­lar och skön, ställ­bar fjäd­ring. Bull­rar en del på tuff as­falt. UT­RYM­MEN

Fem­man har vux­it inu­ti men är än­då nå­got mind­re än E-klass. SÄ­KER­HET

Hög sä­ker­hets­ni­vå och fem stjär­nor i krock­test, men den går då­ligt i un­dan­ma­nö­ver­testet. MILJÖ

114 gram CO2 per kilo­me­ter en­ligt BMW, men drog myc­ket i vårt för­bruk­nings­test.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.