SAM­MAN­FATT­NING

Bil - - BEGAGNAT -

Volks­wa­gen Pas­sat GTE är den bäs­ta och trev­li­gas­te bi­len av des­sa tre, men så är den ock­så den färs­kas­te kon­struk­tio­nen. Triv­sam och snygg in­red­ning, fi­na väge­gen­ska­per och rym­lig för en familj. Det är ba­ra ett krux. Den är för dyr som be­gag­nad.

Ny 2016 kos­ta­de kom­bi­mo­del­len från 419 900 kro­nor, mi­nus 40 000 kro­nor i mil­jö­ra­batt. Det ger 379 900 kro­nor och för de bil­li­gas­te begagnade be­gärs 365 000 kro­nor. En skill­nad på 14 900 kro­nor. Vis­ser­li­gen har nyp­ri­set gått upp och i dag kos­tar en ny från 431 900 kro­nor, men än­då.

Vol­vo V60 AWD D6 Plu­gin Hy­brid kos­ta­de 2013 från 559 900 kro­nor men kan i dag kö­pas be­gag­nad från cir­ka 250 000 kro­nor. Tuff bil med rap­pa kö­re­gen­ska­per men den läm­par sig knap­past som fa­mil­je­bil – om det är en så­dan man sö­ker. Det re­la­tivt trånga lastut­rym­met är än­nu träng­re ef­tersom lastrums­gol­vet är för­höjt cir­ka sju cen­ti­me­ter. Mest pris­värd bland des­sa tre ladd­hy­bri­der an­ser vi va­ra Mitsubishi Out­lan­der PHEV. Rym­lig, tyst­gå­en­de och fyr­hjuls­dri­ven. In­te spe­ci­ellt un­der­hål­lan­de att kö­ra, har in­te de bäs­ta sto­lar­na men den gör ett okla­der­ligt jobb och kos­tar en bit över 200 000 kro­nor.

Många oro­as över bat­te­ri­ets ka­pa­ci­tet över tid. Un­der­teck­nad har kört be­gag­nad hy­brid i många år ut­an att mär­ka av nå­gon för­säm­ring.

Mitsubishi Out­lan­der PHEV är det smar­tas­te kö­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.