Nya Su­zu­ki Swift Sport tuf­far till sig

Bil - - FRAMVAGNEN -

Frank fur t sa­long e närav­kla­rad där många bil­ny­he­ter pre­sen­te­ra­des. Här är nya Su­zu­ki Swift Sport.

Nya Swift Sport är lät­ta­re, snab­ba­re och mer sti­mu­le­ran­de (?) än ti­di­ga­re, me­nar chefsin­gen­jö­ren Ma­sao Ko­bo­ri. På vå­gen har 80 kg (vik­ten är 970 kg) ka­pats jäm­fört med fö­re­gång­a­ren. Att den blir snab­ba­re får vi an­ta, Su­zu­ki har märk­ligt nog in­te pre­sen­te­rat någ­ra pre­stan­da­siff­ror vil­ket mås­te vara unikt för bil­ty­pen. Siff­ror­na 0-100 km/h på 6,2 se­kun­der och 204 km/h i topp­has­tig­het har nämnts men står in­te att fin­na i det of­fi­ci­el­la press­ma­te­ri­a­let. 970 kg att slä­pa på för den nya tur­bo­mo­torn på 1,4 li­ter och 140 hk (sam­ma som hos Vi­ta­ra S) mås­te än­då ge bätt­re pre­stan­da än för ut­gå­en­de Swift Sports 136 hk ur en 1,6-li­ters sug­mo­tor med ti­di­ga­re nämn­da över­vikt. Till mo­torn är en vi­da­re­ut­veck­ling av för­ra Swift Sports sex­väx­la­de lå­da kopp­lad.

Kjol­klädd

Men sport är mer än pul­ver och när det kom­mer till ut­se­en­det tar nya Swift ut sväng­ar­na. Fron­ten är tuf­fa­re än hos van­li­ga Swift med stör­re hålor för dim­ljus och en re­jäl rib­ba i gril­len. Un­der­till syns en spoi­ler och längs si­dor­na lö­per kjo­lar. Bak­till finns dubb­la ut­blås, dif­fu­ser och takspoi­ler. Bi­len står på 17-tums hjul i lättme­tall.

Un­der ska­let har nya Swift Sport bland an­nat däm­pa­re från Mon­roe run­tom och sta­bi­li­sa­tor sta­gen har gjorts gröv­re sam­ti­digt som ba­kax­eln del­vis är unik för mo­del­len.

Nya Swift Sport har 20 mil­li­me­ter läng­re ax­elav­stånd än fö­re­gång­a­ren och 40 mil­li­me­ter bre­da­re spår­vidd bå­de fram och bak.

In­red­ning­en in­takt

In­vän­digt är Swift Sport i det när­mas­te iden­tisk med van­li­ga Swift och det med flit. Ma­sao Ko­bo­ri me­nar att man in­te har ve­lat tum­ma på bi­lens prak­tis­ka bi­tar för att un­der­lät­ta var­dags­kö­ran­det. I hu­vud­sak hand­lar det om li­te mer skå­la­de sto­lar, me­tal­lin­slag på pe­da­ler och väx­elspaksknopp, in­te­ri­ö­ra färg­kon­tras­ter samt nya mä­ta­re som vi­sar ladd­tryck och ol­je­tem­pe­ra­tur.

Swift Sport finns med funk­tio­ner som au­tobroms, ving­el­var­na­re, au­to­ma­tiskt hel­ljus, och ad­ap­tiv fart­hål­la­re.

En kul och gul kam­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.