VOLVOFABRIK I USA VÄX­ER

Bil - - FRAMVAGNEN -

Re­dan innan Volvos förs­ta fa­brik i USA öpp­nat upp por­tar­na väl­jer den svens­ka bil­till­ver­ka­ren att kraf­tigt hö­ja in­ve­ste­ring­ar­na i den. Volvo väl­jer nu att hö­ja in­sat­sen i fa­bri­ken re­jält ge­nom att re­dan nu läg­ga till en and­ra pro­duk­tions­li­na för mot­sva­ran­de 500 mil­jo­ner dol­lar. To­tal in­ve­ste­rings­kost­nad för Volvo upp­går då till en mil­jard dol­lar vil­ket mot­sva­rar knappt åt­ta mil­jar­der kro­nor. En­ligt käl­lor ska Volvo år­li­gen till­ver­ka 60 000 bi­lar i fa­bri­ken, varav 60 pro­cent be­räk­nas gå på ex­port till län­der ut­an­för USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.