ROADROVER DAM­MAS AV

Bil - - FRAMVAGNEN -

Land Ro­ver dam­ma­de ny­li­gen av ett gam­malt kon­cept­namn och ap­pli­ce­ra­de det på en helt ny mo­dell – Ve­lar. Nu är de på väg att gö­ra sam­ma grej än­nu en gång, ett gam­malt mo­dell­namn som an­vän­des på en rad ex­pe­ri­ment­ful­la kon­cept­bi­lar un­der 1950- och 1960-ta­len ska pry­da en helt ny mo­dell­se­rie vid namn Ro­ad Ro­ver. Ro­ad Ro­ver ska vara Land Ro­vers svar på Mer­ce­des S-klass vad gäller lyx och in­te­ri­ört hant­verk. Bi­len ska, till skill­nad från S-klass, ha vis­sa all ter­rängs egen­ska­per men än­då vara in­rik­tad på att er­bju­da im­po­ne­ran­de väg­håll­ning (ut­an­för ter­räng­en).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.