Im­pre­za till Eu­ro­pa

Ja­pa­ner­na fick ta del av den re­dan i mars 2016 och ame­ri­ka­ner­na fick den i ju­li ti­di­ga­re i år. Nu änt­li­gen är det Eu­ro­pas tur att få ta del av nya Su­baru Im­pre­za.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya Im­pre­za har fått stå till si­dan för nya XV:S in­trä­de på den eu­ro­pe­is­ka mark­na­den. Men nu är det allt­så dags för den li­te ”spor­ti­ga­re ver­sio­nen” som, pre­cis som XV ef­tersom de bå­da är sys­kon, ba­se­ras på mär­kets nya plattform Su­baru Glo­bal Plat­form. Med platt­for­men blir nya Im­pre­za mer vridstyv och lät­ta­re, men även be­tyd­ligt mer sä­ker. Su­baru har ti­di­ga­re sagt att med den som bas ska de kun­na er­bju­da ”värl­dens högs­ta sä­ker­het”. Och det har ju vi­sat sig att Su­baru in­te är ett över­drif­ter­nas fö­re­tag. Nya Im­pre­za, och XV, gjor­de ex­tremt bra ifrån sig i JNCAP, Ja­pans motsvarighet till Eu­ro NCAP. I de ja­pans­ka krock­tes­ter­na nåd­de de bå­da mo­del­ler­na hög­re sä­ker­hets­be­tyg än nå­gon an­nan ti­di­ga­re kroc­kad bil­mo­dell.

Nya Im­pre­za, som har vux­it någ­ra få cen­ti­me­ter jäm­fört med fö­re­gång­a­ren, har för­u­tom krock­sä­ker kon­struk­tion även en rad tek­nis­ka fi­nes­ser som ska mot­ver­ka olyc­kor. Bland an­nat ad­ap­tiv fart­hål­la­re med au­tobroms, fil håll­nings­as­si­stent, dö­da vin­kel-var­na­re, trött­hets­var­na­re med me­ra – som stan­dard. Ey­e­sight är sam­lings­nam­net för Su­ba­rus sä­ker­hets­funk­tio­ner.

Två mo­to­rer pre­sen­te­ras med nya Im­pre­za. Bå­da ben­sin­driv­na och bå­da för­stås box­er­mo­to­rer. Instegs al­ter­na­ti­vet ä ren 1,6- li­ter smask in­på 114 häst­kraf­ter, en väl­digt trött ma­skin i gam­la Im­pre­za, me­dan ”top­pal­ter­na­ti­vet” har 2,0 li­ters cy­lin­der­vo­lym och 156 häst­kraf­ter.

Bå­da mo­to­rer­na är kopp­la­de till Cvt-lå­dor och driv­ning­en sker på klas­siskt Su­baru-vis på al­la fy­ra hjul, sym­met­riskt för­stås.

WRX och WRX Sti-ver­sio­nen kom­mer se­na­re.

Im­pre­za väx­er någ­ra cen­ti­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.