Toyo­ta Land Cru­i­ser put­sas till

Bil - - FRAMVAGNEN -

Land Cru­i­ser, har nu upp­da­te­rats och för­fi­nats, men är i grun­den sam­ma bil som pre­sen­te­ra­des 2009. Ka­ros­sen har ar­be­tats om en hel del – ny huv, kofång­a­re, skär­mar, grill, fram- och bak­lam­por och hjul. För­änd­ring­ar­na är in­te ba­ra este­tis­ka, utan ska bland an­nat även hjäl­pa fö­ra­ren att hål­la koll på den sto­ra bi­lens hörn och där­med lät­ta­re kun­na ma­nö­vre­ra den. Sam­ti­digt har bi­len vux­it med sex cen­ti­me­ter på läng­den, men det ska in­te gö­ra den mer svår­körd – sna­ra­re tvärtom!

Även in­red­ning­en har upp- da­te­rats. Ny in­stru­ment­brä­da, in­stru­ment och mitt­kon­sol. I mit­ten fin­ner vi en ny åt­ta tum stor skärm. Eu­ro­pe­is­ka kun­der kan välja mel­lan tre el­ler fem dör­rar, tio ex­te­ri­ör­fär­ger och tre in­te­ri­ör­fär­ger. Den 2,8 li­ter sto­ra fyr­cy­lind­ri­ga tur­bo­die­selspi­sen kom­mer med sex­ste­gad ma­nu­ell el­ler au­to­ma­tisk väx­ellå­da och le­ve­re­rar, pre­cis som ti­di­ga­re, 177 häs­tar (130 kw) och 450 newton­me­ter.

Ny huv och kofång­a­re är ett par av ny­he­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.