CSL TILL­BA­KA HOSBMW

Bil - - FRAMVAGNEN -

Ef­ter många års pend­lan­de mel­lan hopp och för­tviv­lan hos de M-fräls­ta är det nu änt­li­gen gläd­je – på rik­tigt. BMW har näm­li­gen be­kräf­tat att de tar till­ba­ka iko­nis­ka be­teck­ning­en CSL. Se­nast BMW ha­de en Csl-mo­dell i sitt stall var 2003-2004 när M3 ge­ne­ra­tion E46 fanns som en lätt­byggd, ex­tra ra­ce-in­spi­re­rad M3 CSL (bil­der­na här). För att hit­ta Csl-mo­del­len innan den får vi skru­va till­ba­ka kloc­kan än­da till 1970-ta­let. Då fanns näm­li­gen 3.0 CSL, en i dag hett ef­ter­trak­tad bil (det är M3 CSL ock­så).

BMW:S M-chef Frank van Me­el har för Ro­ad & Track be­rät­tat att CSL kom­mer att er­sät­ta Gts-be­teck­ning­en och att den (Csl-be­teck­ning­en) ska age­ra ab­so­lut topp­mo­dell bland M-bi­lar­nas utbud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.