Au­dirs4a­vant är­här

Bil - - FRAMVAGNEN -

I över två år har ”Au­di­fi­ler­na” gått och vän­tat. Nu är vän­tan över, för kom­mer helt nya RS4 Avant. Änt­li­gen, sä­ger nog många.

Gam­la RS4 Avant ha­de en väl­digt om­tyckt V8 på 4,2 li­ter som utan nå­gon som helst över­ladd­ning pum­pa­de ur sig 450 här­li­ga häst­kraf­ter och 430 newton­me­ter. Nya RS4 Avant har valt en helt an­nan väg att gå. Den har näm­li­gen av Au­dis in­gen­jö­rer fått den av Porsche ut­veck­la­de V6-mo­torn som finns i Pa­na­me­ra 4S, med and­ra ord den dub­bel- tur­bo­för­sed­da ma­ski­nen på 2,9 li­ter. Effekten är den­sam­ma som ti­di­ga­re, det vill sä­ga 450 häst­kraf­ter och där­med sam­ma ef­fekt som i nya RS5 Cou­pé. Maxvri­det är dä­re­mot in­te det­sam­ma (som i gam­la RS4 Avant). Det har ökat till he­la 600 newton­me­ter och finns till­gäng­ligt mel­lan 1 900 och 5 000 r/min. Bå­de maxvri­det och top­pef­fek­ten le­ve­re­ras ti­di­ga­re och över ett be­tyd­ligt stör­re spann än i gam­la V8:an.

Med den­na 2,9-li­ters TFSi-mo­tor har nya RS4 Avant, som själv­klart är quattro-fyr­hjuls­dri­ven, bli­vit en rik­tigt snabb kom­bi, för vad sägs om 0-100 km/h på 4,1 se­kun­der? Det är för­vis­so 0,2 sek- un­der lång­sam­ma­re än för re­dan nämn­da RS5 Cou­pé, men det är ock­så 0,6 se­kun­der snab­ba­re än gam­la RS4 Avant. Av en ren hän­del­se är 4,1 se­kun­der ex­akt sam­ma tid som snab­bas­te va­ri­an­ten av kon­kur­ren­ten C-klass Kom­bi fix­ar ac­ce­le­ra­tions­sprin­ten på. Mer­ce­des-amg C 63 S Kom­bi gör ock­så 0-100 km/h på 4,1 se­kun­der.

Det är dock in­te en­bart driv­li­ne­pa­ke­tets för­tjänst att mo­del­len har bli­vit så myc­ket snab­ba­re. Pre­cis som med öv­ri­ga A4-mo­del­ler har även RS4 bli­vit lät­ta­re. Nya RS4 Avant väger in på 1 790 ki­lo i tjäns­te­vikt, den är allt­så in­te en lätt pjäs, men det är 90 ki­lo lät­ta­re än fö­re­gång­a­ren.

Un­der hu­ven ru­var en Porsche­ut­veck­lad mo­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.