Re­nault­méga­ners väx­er till sig

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu är det dags för den tred­je ge­ne­ra­tio­nen av Re­nault Méga­ne RS att gö­ra en­tré. 2,0-li­tersmo­torn har er­satts med en 1,8-li­ters twinscroll-tur­bo­lad­dad mo­tor som pro­du­ce­rar 280 häst­kraf­ter och 390 newton­me­ter.

Två väx­ellå­dor er­bjuds till nya Méga­ne RS, en ma­nu­ell med sex väx­lar och en sex­ste­gad Ed c-au­to­mat­lå­da med dub­bel­kopp­lings funk­tion.

Mo­del­len har vux­it till sig bå­de på läng­den och på bred- den. Från för till ak­ter mä­ter den 4 372 mil­li­me­ter och sett till bred­den är den 45 mil­li­me­ter bre­da­re fram­till me­dan bak­par­ti­et är 60 mil­li­me­ter bre­da­re, i jäm­fö­rel­se med Méga­ne GT. Ut­ö­ver det har fron­ten, jäm­fört med Méga­ne GT, upp­da­te­rats med fler och stör­re, bre­da­re luftin­tag.

För de som kör myc­ket på ba­nas å hart e lem et r i sy­ste­met RS Mo­ni­tor upp­da­te­rats.

Sälj­start är i vår, med­de­lar Re­nault utan att ge någ­ra pris­upp­gif­ter. Or­der­böc­ker­na öpp­nas un­der vå­ren 2018.

Bus­bi­len öm­sar skinn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.