MCLARENF1:S EF­TER­TRÄ­DA­RE

Bil - - FRAMVAGNEN -

Knappt ett år ef­ter be­kräf­tan­det går Mcla­ren nu ut med de förs­ta bil­der­na på F1:s ef­ter­trä­da­re, en tre­sit­sig su­persport­bil som pla­ce­rar sig i mär­kets övers­ta ka­te­go­ri . Ar­bets­nam­net är BP23 Cent­re Se­at De­ve­lop­ment Mu­le. Yes, du läs­te rätt. BP23 har fö­rar­sä­tet pla­ce­rat i mit­ten, pre­cis som på 1990-ta­lets su­persport­bil num­mer ett: Mcla­ren F1, och de bå­da pas­sa­ge­rar­sto­lar­na på var sin si­da, snett bakom. Mcla­ren BP23, som kom­mer att ha ett an­nat namn när den lan­se­ras, in­går i mär­kets Ul­ti­ma­te Se­ri­es, det vill sä­ga de ab­so­lut hå­ri­gas­te mo­del­ler­na dit P1 i dag hör. BP23 byggs på en kol­fi­ber­mo­noco­que som är mer vridstyv och lät­ta­re än nu­va­ran­de Mo­nocage II.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.