Volvos lill-suv är här

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MATTIAS RABE FO­TO: VOLVO

Nu är Volvo XC40 pre­sen­te­rad! In­te ba­ra bi­len är ny utan in­ne­hål­ler myc­ket av det se­nas­te i tek­nik­väg, ex­em­pel­vis Cma-platt­for­men.

Nya Volvo XC40 ser ut som vi har för­vän­tat oss ef­ter att ha sett kon­cept­bi­len, spi­on­bil­der och läck­ta bil­der. Ut­se­en­det föl­jer, ovan­ligt nog, kon­cept­bi­lens till väl­digt stor del. Vis­sa de­tal­jer har för­änd­rats av pro­duk­tions­och hand­ha­van­de­prak­tis­ka skäl. Ex­em­pel på så­da­na de­tal­jer är dörr­hand­ta­gen, där de bak­re in­te läng­re är göm­da up­pe vid C-stol­par­na, och back­speg­lar­na.

In­te­ri­ört ser det ut som hos de stör­re sys­ko­nen i 60- och 90-se­ri­er­na men li­te mer av­ska­lat och in­te li­ka pre­mi­um­be­to­nat. Volvo har dess­utom sat­sat på att gö­ra XC40 prak­tisk in­vän­digt. No­te­ra det sto­ra fac­ket i mitt­kon­so­len, där en mo­bil­te­le­fon kan lad­das tråd­löst, samt de rym­li­ga fac­ken i dör­rar­na. Des­sa har åstad­kom­mits ge­nom att man in­te valt den kon­ven­tio­nel­la pla­ce­ring­en av dörr­hög­ta­lar­na.

Den sto­ra Sen­sus-skär­men finns där för­stås. Den har bli­vit nå­got av ett sig­num för Volvos in­te­ri­ör och finns där för att sty­ra allt möj­ligt som rör bi­len el­ler in­kopp­la­de en­he­ter.

Cma-platt­for­men

XC40 byggs på Volvos nya små­bils­platt­form CMA som även Ge­ely kom­mer att an­vän­da sig av till si­na mo­del­ler. Den skal­ba­ra Cma-platt­for­men är mo­der­na­re än Spa-platt­for­men som 90-bi­lar­na byg­ger på, den är näm­li­gen än mer an­pas­sad för fram­ti­den med bland an­nat full för­be­re­del­se för el­bi­lar.

He­la nya 40-se­ri­en, som in­klu­de­rar nya V40 och en möjlig S40/S50 (Volvo har för­sökt re­gi­stre­ra be­teck­ning­en S50), kom­mer att an­vän­da sig av sam­ma tek­nis­ka bot­ten­plat­ta.

442,5 cen­ti­me­ter lång är Volvo XC40 vil­ket gör den 1,4 cen­ti­me­ter kor­ta­re än BMW X1 men 3,7 cen­ti­me­ter läng­re än Au­di Q3. På bred­den mä­ter den

186,3 cen­ti­me­ter (203,4 cm med back­speg­lar­na in­räk­na­de) och på höj­den 165,2 cen­ti­me­ter. Ax­elav­stån­det är 270,2 cen­ti­me­ter.

Trots att XC40 är en re­la­tivt li­ten bil så är den ing­en di­rekt lätt­vik­ta­re. För vad sägs om en tjäns­te­vikt på 1 684 ki­lo för T5 AWD och 1 733 ki­lo för D4 AWD.

Sä­ker­het och tek­nik

Sä­ker­he­ten lär vara hög i XC40, pre­cis som i Volvos and­ra bi­lar. Hur väl kon­struk­tio­ner mot­sät­ter sig kraf­ter­na vid en kol­li­sion åter­står att se när Eu­ro NCAP och and­ra sä­ker­hets­in­sti­tut krock testar­bi­len, men sett ur ett pre­ven­tivt per­spek­tiv är XC40 myc­ket bra på det. Som stan­dard har den Ci­ty Sa­fe­ty-tek­ni­ken som med la­serav­kän­ning ob­ser­ve­rar stil­lastå­en­de el­ler lång­sam­ma for­don fram­för bi­len och brom­sar vid be­hov. Stan­dard är även In­tel­lisa­fe As­sist-pa­ke­tet som in­ne­hål­ler ad­ap­tiv fart­hål­la­re med au­tobroms, fil håll­nings­as­si­stent, Distan­ce Alert (som krä­ver he­ad up-dis­play) och det se­miau­to­no­ma (del­vis själv­kö­ran­de) Pi­lot As­sist.

Des­sa sä­ker­hets­pa­ket in­går i Mo­ment-ni­vån och upp. Om de in­går i in­stegs­va­ri­an­ten Ki­ne­tic åter­står att se.

För 5 900 kro­nor ex­tra får man även In­tel­lisa­fe Sur­round-sä­ker­hets­pa­ke­tet som bland an­nat in­ne­hål­ler Re­ar Col­li­sion War­ning, det rad­ar­ba­se­ra­de sy­stem som var­nar bakom­va­ran­de fö­ra­re för påkör­ning­ar ge­nom att snabbt blin­ka med kör­rikt­nings­vi­sar­na samt, omen kol­li­sion än­då sker, brom­sar bi­len för att in­te följd­kol­li­sio­ner ska upp­stå, även bakom­va­ran­de bi­lar var­nas och Cross Traf­fic Alert som hål­ler upp­sikt för kor­san­de tra­fik när man till ex­em­pel bac­kar ut ur en par­ke­rings­fic­ka.

Vid pro­duk­tions­star­ten av XC40, som re­dan nu finns till­gäng­lig för be­ställ­ning och går att byg­ga på vol­vocars.se, är det två mo­to­ral­ter­na­tiv som är ak­tu­el­la. Dels D4-die­sel­mo­torn och dels T5-ben­sin­mo­torn. Bå­da är Awd-ver­sio­ner, det vill sä­ga fyr­hjuls­driv­na. D4:an har 190 häst­kraf­ter och 400 newton­me­ter me­dan T5:an har 247 häst­kraf­ter och 350 newton­me­ter. Bå­da är kopp­la­de till Volvos åt­taste­ga­de Ge­artro­nic-au­to­mat­lå­da.

Hy­brid och el­drift på gång

Fler driv­li­ne­al­ter­na­tiv kom­mer så små­ning­om att lan­se­ras, bland an­nat med nya tre­cy­lind­ri­ga mo­to­rer samt som ladd­hy­brid och ren el­bil.

För­bruk­ning­en en­ligt Nedc-kör­cy­keln (inga WLTPel­ler Rde-siff­ror pre­sen­te­ra­de) lig­ger för D4 AWD på 0,51 li­ter die­sel per mil blan­dad kör­ning och för T5 AWD på 0,73 li­ter ben­sin per mil vid blan­dad kör­ning. Det mot­sva­rar 133 re­spek­ti­ve 166 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter.

D4:an gör 0-100 km/h på 7,9 se­kun­der och top­par 210 km/h me­dan T5:an tar sig till 100 km/h på 6,5 se­kun­der och top­par 230 km/h.

398 900 kro­nor är in­stegs­pri­set. För de peng­ar­na får du XC40 D4 AWD Mo­men­tum In­tro Edi­tion. Vill du ha D4:an i R-de­sign-ut­fö­ran­de kos­tar det till 420 900 kro­nor.

XC40 T5 AWD Mo­men­tum In­tro Edi­tion kos­tar från 416 900 kro­nor. Som R-de­sign går den loss på 438 900 kro­nor.

Volvo XC40 är med and­ra ord ing­en bil­lig, mind­re bil.

Vid års­skif­tet lan­se­ras fler al­ter­na­tiv, bland an­nat 190-häs­tarsben­si­na­ren T4 med an­ting­en Awd-fyr­hjuls­drift el­ler fram­hjuls­drift samt fram­hjuls­driv­na T3 med 156 häst­kraf­ter och 150-häs­tarsdie­seln D3 med an­ting­en Awd-fyr­hjuls­drift el­ler fram­hjuls­drift. T3:ans in­stegs­pris i Ki­ne­tic-ut­fö­ran­de lan­dar på cir­ka 296 000 kro­nor me­dan D3:an med sam­ma ut­rust­ningsni­vå bör­jar på cir­ka 312 000 kro­nor. Bå­da pris­upp­gif­ter­na syf­tar på de fram­hjuls­driv­na va­ri­an­ter­na.

8

Svart som nat­ten, men med bruk­sig oran­ge kläd­sel. Väl­digt lik 90-se­ri­en. Tyd­li­ga höga bak­ljus på XC40, vil­ket vi kän­ner igen från ti­di­ga­re mo­del­ler. Pek­skär­men Sen­sus står i cent­rum i al­la nya Volvo. 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.