LEVANTE BLIR GTS-DOPAD

Bil - - FRAMVAGNEN -

Ita­li­ens­ka Ma­se­ra­ti ha­de en jät­tes­tor mon­ter i ny­li­gen av­håll­na Frank­furt Mo­tor Show. Man und­rar var­för då de in­te ha­de nå­got nytt att vi­sa upp. Kan det ha va­rit så att det en­ligt plan var det­ta som skul­le ha vi­sats upp, Ma­se­ra­ti Levante GTS? Men att den in­te hann bli klar? För sam­ti­digt mäs­san hölls kör­de Levante GTS i söd­ra Spa­ni­en där den jäm­för­des med en BMW X5M, en av de kon­kur­ren­ter den får vid de­bu­ten ti­digt 2018. Att Levante GTS skul­le he­ta just så har ti­di­ga­re in­te va­rit klart men en­ligt vå­ra käl­lor blir det nu så.

För att för­tjä­na de bok­stä­ver­na på ka­ros­sen kom­mer Levante GTS att ut­rus­tas med en dub­bel­tur­bo V8 som här­stam­mar från Fer­ra­ri. Den finns för öv­rigt även i Ma­se­ra­ti Qu­attro­por­te GTS där den le­ve­re­rar 523 häst­kraf­ter.

Främ­re stöt­fång­a­ren kom­mer att få stör­re luft­hål för att hål­la Fer­ra­rimo­torns tem­pe­ra­tur i schack. Men li­ka myc­ket för ett maf­fi­ga­re ut­se­en­de som ska sär­skil­ja den från van­li­ga Levante S som ”ba­ra” har en V6 och 430 hk.

Fler luft­nings­hål kom­mer att fin­nas på mo­tor­hu­ven även om de in­te är syn­li­ga på den­na pro­to­typ. Men de in­går i Gts-pa­ke­tet. Det gör även sänk­ning av bi­len och hår­da­re hju­lupp­häng­ning­ar in­klu­si­ve stöt­däm­pa­re. Stör­re hjul med bakom­va­ran­de näs­tan li­ka sto­ra broms­ski­vor till­kom­mer samt för­stås ett av­gas­sy­stem

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.