BMW M8 CAB RULLAR UT

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det hän­der gre­jer hos BMW. Knappt ha­de de vi­sat den nya BMW M5 för­rän det var dags att ta ut BMW M8 Con­ver­tib­le för test­kör­ning. Snac­ka om vass hår­fläkt. BMW M8 kom­mer att få en li­ka­dan 4,4 li­ters bi­tur­bo V8 som M5 har. I det se­na­re fal­let ger den 600 häst­kraf­ter men vi hör att BMW kom­mer att ge M8 li­te ex­tra boost för att lik­som be­vi­sa vem som är kung i fa­mil­jen. Det pra­tas om 615 men även 650 häst­kraf­ter och själv­klart hop­pas vi på det hög­re an­ta­let. För att kun­na han­te­ra effekten blir M8 fyr­hjuls­dri­ven men med en typ av sy­stem som ger fö­ra­ren möj­lig­het till att välja en­bart bak­hjuls­drift, M X-dri­ve.

Pre­cis som BMW M5 hand­lar det om sto­ra luftin­tag, sto­ra brom­sar och sto­ra hjul. Men även läg­re och hår­da­re fjäd­ring. Lan­se­rings­da­tum är in­te ut­lo­vat, den hann in­te med nu till Frank­furt­sa­long­en i al­la fall. Fram­ti­den får ut­vi­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.