ROBERT COLLIN

”Al­la sta­tistik vi­sar att gam­ling­ar­na hör till Sve­ri­ges säk­ras­te fö­ra­re. Of­tast kört prick­fritt sen de fick kör­kor­tet.”

Bil - - FRAMVAGNEN - robert.collin@af­ton­bla­det.se

Gam­ling­ar som stäl­ler till det i tra­fi­ken har bli­vit re­jält upp­märk­sam­ma­de på sisto­ne. Visst vo­re det bäst att ta kör­kor­tet av dem innan de hin­ner stäl­la till än­nu mer elän­de? Tyc­ker i al­la fall Trans­port­sty­rel­sen och myn­dig­he­tens che­flä­ka­re Lars Englund, 62.

Två, tre gam­ling­ar har fått he­la me­di­eut­rym­met, me­dan and­ra olycks­fö­ra­re i mer lämp­lig bil­fö­rar­ål­der knappt lå­tit hö­ra om sig

ller vad sägs om den här ore­flek­te­ra­de ru­bri­ken i Norr­tel­je Tid­ning: Last­bil väj­de för älg – fö­ra­ren till sjuk­hus. Frå­gor som jag skul­le vil­ja ha svar på är till ex­em­pel: Hur vet vi att han väj­de för en älg? (Skul­le jag ock­så sä­ga om jag som­nat el­ler fipp­lat med te­le­fo­nen och kört i di­ket). Var­för ha­de han in­te bun­dit fast den lil­la gräv­ma­ski­nen som stod på fla­ket? Det är lag på det. Och var­för var han ute och kör­de med sin last­ma­skin se­na sön­dags­kväl­len? Ute och svart­grävt?

Många frå­gor. Men vem bryr sig? In­te Trans­port­sty­rel­sen i al­la fall. Han var ju in­te pen­sio­när.

Borås Tid­ning: Mam­ma och ung poj­ke dö­da ef­ter svå­ra olyc­kan.

Mam­man 40 år, so­nen åt­ta. Sing­e­lo­lyc­ka där bi­len far i di­ket och först stö­ter ihop med en el­stol­pe, sen med ett träd.

Frå­gor jag skul­le vil­ja ha svar på. Vad hän­de? Var­för kör man av vägen i dags­ljus på en torr rak­sträc­ka? I en Porsche? Kör­de för fort? Upp­märk­sam­he­ten nå­gon an­nan­stans? Tit­ta­de åt ett an­nat håll? (Nej, hon höll en­ligt po­li­sen in­te på med te­le­fo­nen.)

Många frå­gor. Men hon var in­te hel­ler pen­sio­när.

Får ald­rig ve­ta sva­ret

Eskilstuna­ku­ri­ren: Tre dö­da i den våld­sam­ma olyc­kan vid Björn­dam­men.

Fy­ra män i 55-års­ål­dern är på väg hem ef­ter job­bet på Sca­nia i Sö­der­täl­je. På en rak­sträc­ka mö­ter de en last­bil. Last­bi­len kör där den ska på sin si­da av vägen. Plöts­ligt sväng­er per­son­bi­len över i mot­satt kör­fält och fron­talkroc­kar.

De fy­ra var på väg hem från skift­job­bet. Tröt­ta? Ja, kanske. Som­na­de fö­ra­ren? Det får vi ald­rig ve­ta.

Åter­i­gen många frå­gor. Men ett är sä­kert, fö­ra­ren var in­te pen­sio­när. Cor­ren: Mc-fö­ra­re av­led i tra­fi­ko­lyc­ka. En 26-åring kroc­kar med en per­son­bil på gam­la E4 strax ut­an­för Lin­kö­ping. Han av­li­der på sjuk­hu­set.

De som satt i per­son­bi­len vet kanske vad som hän­de. De ska­da­des ba­ra lind­rigt. Men en sak är sä­ker: ho­jå­ka­ren ha­de långt kvar till pen­sio­nen.

Och här, en olyc­ka som in­te satt i gång nå­gon som helst de­batt om hur det ser ut längs vå­ra vägar.

Af­ton­bla­det: Per­son­bil vol­tat i Ha­ninge – förd till sjuk­hus med am­bu­lans­he­li­kop­ter.

Po­li­sen miss­tän­ker vårds­lös­het i tra­fik. Det kan be­ty­da att fö­ra­ren kör­de för fort. Han var i var­je fall in­te all­var­ligt ska­dad, trots att bi­len vol­ta­de in i sko­gen av sta­bi­la tal­lar vid väg­kan­ten.

Väg­hål­la­rens an­svar

Men vad gjor­de al­la träd nå­gon en­sta­ka me­ter från vägen? Skul­le de in­te ha så­gats ner en­ligt de stol­ta pa­rol­ler­na i Noll­vi­sio- nen? För att ris­ken att ska­das all­var­ligt i en bi­lo­lyc­ka in­te ba­ra är fö­ra­rens an­svar. Utan även väg­hål­la­rens.

Ba­ra en sak är sä­ker; om fö­ra­ren va­rit pen­sio­när ha­de han kanske ska­dats ­be­tyd­ligt all­var­li­ga­re. Och då ha­de Lars Englund på Trans­port­sty­rel­sen gått i gång igen.

Al­la sta­tistik vi­sar att gam­ling­ar­na hör till Sve­ri­ges säk­ras­te fö­ra­re. De har kört bil i kanske 50, 60 år. Of­tast prick­fritt sen de fick kör­kor­tet. Stol­ta ru­ti­ne­ra­de bil­fö­ra­re. Som tar det för­sik­tigt och trap­par ner bil­kör­ning­en med åren. Slu­tar kö­ra i mör­ker, i snöo­vä­der, på okän­da vägar.

Själv­klart gör de ock­så fel. Som al­la and­ra. Men in­te så of­ta.

In­te allt­för säl­lan upp­märk­sam­mas bi­lo­lyc­kor ex­tra myc­ket om fö­ra­rens ål­der va­rit hög, trots att sta­tisti­ken vi­sar att äld­re fö­ra­re är bland Sve­ri­ges all­ra säk­ras­te. FO­TO: MATTIAS RABE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.