OPEL MOKKA X

Bil - - TEST -

Opel Mokka är den nå­got tuf­fa­re, mer su­vi­fi­e­ra­de mo­del­len av de två Opel-mo­del­ler­na på det­ta upp­slag. Den tes­ta­de Mokka X 1,4 är till ex­em­pel fyr­hjuls­dri­ven, en fi­ness som in­te ens finns som till­val i Cross­land-pro­gram­met. Test-mok­kan har dess­utom en fyr­cy­lind­rig mo­tor, nå­got som hel­ler in­te finns att få till en Cross­land. Al­la des­sa be­hag­lig­he­ter kos­tar för­stås en slant, när­ma­re bestämt 238 900 kro­nor. Det gör att Mokka X i det­ta test får en prislapp som är 37 000 kro­nor hög­re än för Opel Cross­land.

För pris­skill­na­den ta­lar fyr­hjuls­drif­ten och den star­ka­re tur­bo­fy­ran på 152 häst­kraf­ter. Dess­utom har Mokka X ef­ter an­sikts­lyft­ning­en 2016 bli­vit en åt­skil­ligt trev­li­ga­re bil. Förs­ta ge­ne­ra­tio­nen var en bull­rig typ när man kör­de på li­te gröv­re as­falt, den som finns på många svens­ka mil. Dess­utom har vi kri­ti­se­rat Mokka för att vara en trist bil att kö­ra. Men da­gens Mokka X har bätt­rat sig på al­la punk­ter och det märks i test­pro­to­kol­len. ”Bra drag i mo­torn och mju­ka väx­ling­ar”, ”trev­lig bil att kö­ra, sta­bil”. Be­te­en­det i un­dan­ma­nö­ver­pro­vet är av det mer tra­di­tio­nel­la sla­get jäm­fört med bror­san här till hö­ger på upp­sla­get. Opel Cross­land slår till sten­hårt på brom­sen i förs­ta gi­ren och kla­rar därför av en myc­ket hög in­gångs­fart, 76 km/h. Opel Mokka tar in­te ned far­ten så myc­ket utan för­sö­ker med hjälp av in­broms­ning­ar på in­ner­hju­len få bi­len att gå i styr­hju­lens rikt­ning.

Sä­te­na är rik­tigt skö­na, men så har de ock­så ut­veck­lats i sam­ar­be­te med ryggs­ka­de­fors­ka­re. Fö­rar­sto­len har arm­stöd, bra på lång­re­sor, och sitt­dy­nan är för­läng­nings­bar. Sto­lar­na är fast stop­pa­de i bå­de fram­sto­lar och bak­sä­te, och det är de med bå­de tyg- och skinn­kläd­sel. Sitt­dy­nan fälls upp vid fäll­ning av rygg­stö­den, ovan­ligt i dag, men det gör att lasty­tan blir helt plan.

Fast stopp­ning ger skö­na sto­lar.

Mokka X är rik­tigt kör­glad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.