OPEL CROSS­LAND X

Bil - - TEST -

Det går in­te att kom­ma ifrån att Opel har po­si­tio­ne­rat Mokka X och Cross­land X väl­digt nä­ra varand­ra i kom­paktsuv-seg­men­tet. Men ef­tersom de fick Cross­land X utan stör­re eg­na in­ve­ste­ring­ar kun­de de väl in­te lå­ta bli att ha två mo­del­ler i det snab­bast väx­an­de bil­seg­men­tet.

Dess­utom finns det skill­na­der mel­lan Mokka och Cross­land. För det förs­ta har de helt oli­ka bak­grund. Mokka X är en Gm-ut­veck­lad pro­dukt, me­dan Cross­land helt och hål­let byg­ger på de­lar från Psa-kon­cer­nen. Därför har till ex­em­pel Cross­land den tre­cy­lind­ri­ga Peu­geot­mo­torn som finns med 81, 110 och 130 häst­kraf­ter.

Vi testar mel­lan­mo­torn på 110 häst­kra­ter. Ut­om­lands finns Cross­land även med die­sel­mo­to­rer och med gas­drift, men ing­en av des­sa ver­sio­ner tas in till Sve­ri­ge. 110 häst­kraf­ter och au­to­mat­lå­da kan lå­ta som om att kör­gläd­jen är be­grän­sad, och li­te så är det nog. Mo­torn hörs dess­utom li­te för myc­ket när den pressas, men man lär vän­ja sig. Styr­ning är av det mind­re di­rek­ta sla­get – 3,1 ratt­varv mel­lan änd­punk­ter­na – men det hind­rar in­te Cross­land från att gö­ra myc­ket bra ifrån sig på un­dan ma­nö­ver­ba­nan. Re­dan i ut­gång­en av förs­ta gi­ren slår Cross­land till en tvär­nit. Det gör att vi kla­rar av att hål­la en osed­van­ligt hög in­gångs­has­tig­het.

Cross­land är 4,21 me­ter lång och där­med fem cen­ti­me­ter kor­ta­re än Mokka. Cross­land är dess­utom fem cen­ti­me­ter läg­re. Men trots det­ta las­tar vi in 31 bac­kar i Cross­land, två bac­kar mer än i Mokka.

En an­nan för­del ur last­syn­punkt är att Cross­land har ett tre­de­lat bak­sä­te. Dess­utom är ku­péläng­den fak­tiskt en cen­ti­me­ter läng­re i Cross­land, trots den kor­ta­re ka­ros­sen.

Mokka el­ler Cross­land? I den här du­el­len fö­re­drar vi Cross­land. Bätt­re eko­no­mi och mer ut­rym­men är två bra ar­gu­ment.

Arm­stö­det är väl­kom­met på lång­re­sor.

Kli­matan­lägg­ning­en har se­pa­ra­ta reg­lage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.