MAZDA CX-3

Bil - - TEST -

Mazda CX-3 är i hög grad re­sul­ta­tet av ett cross-over-tän­kan­de hos Mazda. När man sit­ter bakom rat­ten är det in­te myc­ket som för tan­kar­na till suv-seg­men­tet. Sitt­po­si­tio­nen är gans­ka låg, bi­len mä­ter 4,28 me­ter i längd och 1,54 me­ter i höjd. Det är gans­ka nä­ra stan­dar­den i van­li­ga Golf­klas­sen. Den stic­ker allt­så in­te ut men känns därför ock­så ome­del­bart hem­tam. Al­la reg­lage sit­ter där man kan för­vän­ta sig, det finns inga kons­tig­he­ter att lis­ta ut när man stäl­ler om vär­men – man vri­der på tem­pe­ra­turvre­det, klart!

Mazda CX-3 har en bild­skärm högst upp på pa­ne­len, un­ge­fär som på Au­di. Det är ing­en tryck­skärm, me­ny­er­na styrs via ett reg­lage mel­lan sto­lar­na. Vre­det har dock in­te sam­ma käns­la och tyngd som de ger­mans­ka mot­sva­rig­he­ter­na. Kör­mäs­sigt lig­ger CX-3 långt från suv-få­ran. Styr­ning­en är di­rekt, och med 2,7 ratt­varv från änd­punk­ter­na för­med­las näs­tan gokart-käns­la. Chas­sit hjäl­per ock­så till, det här är en bil som bju­der på mer kör­gläd­je än de fles­ta kon­kur­ren­ter. I un­dan ma­nö­ver­testet blir den li­te väl ys­ter, bakän­den slad­dar ut för lätt. Mo­torn är på två li­ter och ger 150 häst­kraf­ter utan tur­bo. Att hell­re sat­sa på slag-vo­lym än tur­bo­ladd­ning är en ty­pisk Mazda-lös­ning. Re­sul­ta­tet är bra, bi­len är pigg och re­la­tivt snål. På den ne­ga­ti­va si­dan mås­te väg­bull­ret näm­nas. Det läc­ker in åt­skil­ligt med väg­ljud. Grus­spru­tet från hjul­hu­sen bak ger en spor­tig touch men är ing­et som hö­jer kom­for­ten. Vi lis­tar även de be­grän­sa­de ut­rym­me­na. Vi las­tar ba­ra 25 bac­kar med fällt bak­sä­te, och i bak­sä­tet upp­levs ku­pén som mörk på grund av den höga mid­je­lin­jen. Pris­lis­tan är an­stän­dig för Cx-3-fa­mil­jen. Trots stor mo­tor och au­to­mat­lå­da stan­nar pri­set på 239 900 kro­nor. Det ger en mil­kost­nad i mitt­få­ran. Till sist mås­te den långa ga­ran­tin be­röm­mas. Tio års ga­ran­ti är ex­cep­tio­nellt.

Glöm svart och trå­kig in­red­ning. CX-3 känns mo­dern.

Ren och tyd­lig in­te­ri­ör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.