MER­CE­DES GLA

Bil - - TEST -

Med en prislapp på 314 900 kro­nor är Mer­ce­des GLA 200 med rå­ge den dy­ras­te bi­len bland de kom­pak­ta suv-mo­del­ler­na. Stor­dåd för­vän­tas. Men de fles­ta av testryt­tar­na blev en aning be­svi­ken på tys­ken med den höga svans­fö­ring­en. In­te för att det är en då­lig bil, men för att man för­vän­tar sig mer när den kos­tar 50 pro­cent mer än kon­kur­ren­ter­na i det­ta test.

Kanske bott­nar kri­ti­ken i hög grad i att vi dö­mer bi­len ef­ter för­nuftsmäs­si­ga kri­te­ri­er. El­ler ef­ter en slags suv-mall i brist på för­nuft. Det slår fel i bå­da fal­len. Mer­ce­des GLA är en ut­präg­lad crosso­ver, med gans­ka me­di­ok­ra in­nerut­rym­men i ku­pén och knappt me­del­måt­tigt ba­ga­geut­rym­me. 28 bac­kar får vi in. Be­tänk att Hon­da HR-V sväl­jer 37 bac­kar. Ett an­nat ir­ri­ta­tions­mo­ment är att bi­len har så ge­nom­u­sel run­tom-sikt. Men GLA är in­te ba­ra en crosso­ver, det är ock­så en så kal­lad livsstilsmo- dell. Den är fram­för allt till för att må bra i. Den Gla-äga­re som nöd­vän­digt­vis vill frak­ta skrym­man­de sa­ker har för­mod­li­gen en an­nan bil att ta till.

”Må bra” är den fak­tiskt gans­ka bra på. Mo­torn är en ut­märkt, tur­bo­lad­dad fy­ra på 1,6 li­ter och 156 häst­kraf­ter. Den har en fin låg­varv­styr­ka, max vrid­mo­ment kom­mer re­dan vid 1 250 varv. Tyst är den ock­så. Den lil­la bi­len mår fak­tiskt bäst på lands­vä­gen där man kan nju­ta av en tyst färd i skö­na sto­lar. Oav­sett has­tig­het går den sta­bilt, och om vägen kur­var till sig känns den som plan­te­rad på as­fal­ten. Un­dan ma­nö­ver­pro­vet gå rut­märkt, den kla­rar sig mel­lan ko­ner­na i 73 km/h och hjäl­per till he­la vägen.

Men des­sa upp­si­dor tyc­ker vi in­te på långa vägar väger upp det höga pri­set. Vi vill ha mer klas­sisk Mer­ce­des-käns­la i ka­bi­nen, mer mo­tor och gär­na fyr­hjuls­drift som Ssan­gyong Ti­vo­li trots att den kos­tar 110 000 kro­nor mind­re.

Det blir lätt trångt i ku­pén och runt-om-sik­ten är usel.

Snyg­ga in­stru­ment på sant Mer­ce­des-manér.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.