SSAN­GYONG TI­VO­LI

Bil - - TEST -

Ssan­gyong har va­rit och no­sat på svens­ka mark­na­den ti­di­ga­re. Se­dan ett par år har den ko­re­ans­ka till­ver­ka­ren en ny im­por­tör, med mer musk­ler och ett mer lång­sik­tigt mål. Pro­gram­met om­fat­tar tre suvar och en slags per­son­bilspick­up. Ssan­gyong Ti­vo­li är den mins­ta mo­del­len, 4,2 me­ter lång och 1,59 me­ter hög. Mo­torn är en 1,6 li­ters ben­sin­dri­ven fy­ra på 128 häst­kraf­ter.

Vi testar den au­to­mat­lå­de­för- sed­da Se-ver­sio­nen som går loss på 204 900 kro­nor. Prislap­pen gör Ti­vo­li till den näst bil­li­gas­te bi­len i det­ta suv-test, ba­ra Opel Cross­land är bil­li­ga­re. Och det är ett bra pris med tan­ke på att bi­len fak­tiskt är fyr­hjuls­dri­ven. Men mil­kost­na­den blir in­te li­ka låg. Hög­re ser­vice­kost­na­der, nå­got stör­re vär­de­minsk­ning, sop­pa­törst och hög­re bilskatt gör att mil­kost­na­den lan­dar på 38,09 kro­nor per mil och en fjär­de­plats i eko­no­mi­top­pen.

Ku­péstor­le­ken är gans­ka bra för att vara en bil på 4,2 me­ter, men det går in­te att kom­ma ifrån att des­sa kom­pak­ta bi­lar har si­na be­gräns­ning­ar i bak­sä­tet. Ba­ga­geut­rym­met är säm­re, vi las­tar in 25 bac­kar.

Skö­na sto­lar

Mo­torn känns en smu­la kraft­lös på lå­ga varv­tal, men så sak­nar den ock­så tur­bo­ladd­ning. Man får var­va re­jält för att det ska hän­da nå­got. Ti­vo­li har skö­na sto­lar, och en in­stru­men­te­ring som är lätt att lä­sa av. Men att au­to­lä­get på kli­matan­lägg­ning­en in­te förmår att ta bort im­man från ru­tor­na är då­ligt. Ljud­ni­vån är in­te hel­ler så låg som man skul­le öns­ka.

Ut­rust­ning­en om­fat­tar ratt­vär­me, dun­der­skönt på vin­tern. En fi­ness som vi ald­rig har sett för­ut är den lil­la in­di­ka­torn som ang­er fram­hju­lens rik­ning när man har stan­nat bi­len. Sam­man­ta­get är Ti­vo­li en kon­kur­rens­kraf­tig mi­ni-suv. Frå­gan är om det räc­ker för en ny­kom­ling som Ssan­gyong.

Sto­lar­na är skö­na och in­stru­men­te­ring­en tyd­lig.

Ratt­vär­me är stan­dard vil­ket upp­skat­tas un­der vin­ter­halv­å­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.