TOYO­TA C-HR

Bil - - TEST -

Säg Toyo­ta och de fles­ta av oss tän­ker nog på för­nuf­ti­ga, li­te trå­ki­ga bi­lar. Men så blev Akio Toyo­da gam­mal nog att ta över led­ning­en av bo­la­get 2009, och se­dan dröj­de det in­te länge innan det kom nya be­sked från hu­vud­kon­to­ret. ”Vi ska gö­ra ro­li­ga bi­lar” sa­de Akio Toyo­da, och de skul­le dess­utom vara kul att kö­ra. Akio Toyo­da är näm­li­gen en de­di­ke­rad ra­cin­gen­tu­si­ast. Se­dan han till­träd­de god­känns ing­en ny mo­dell innan han har pro­vat den grund­ligt och väl. Toyo­ta C-HR är ett re­sul­tat av den nya gi­ven. Vi kan kal­la den crosso­ver, men egent­li­gen står vi al­la mål­lö­sa i mö­tet med C-HR. C-HR står för Cou­pé High Ri­der. Så myc­ket suv är det in­te. Den är fram­hjuls­dri­ven och tak­lin­jen fal­ler på ett cou­pé­ak­tigt sätt. Ku­péläng­den är 167 cen­ti­me­ter, en gans­ka me­di­o­ker siff­ra med tan­ke på ka­rossläng­den på 4,36 me­ter. Vux­na får plats i bak­sä­tet, men det är mörkt och känns in­stängt. Lastut­rym­met är näs­tan ett skämt. 23 bac­kar ryms. På de­lad sista plats, trots att Toyo­ta C-HR till­hör de längs­ta bi­lar­na i lil­la klassen i det­ta test. Men C-HR är en kul kra­bat med go­kart­ak­tig, di­rekt styr­ning. Chas­sit är i topp­klass, vi kla­rar av att kö­ra un­dan­ma­nö­ver­testet i 78 km/h och det är näs­tan Porsche-siff­ror. Chas­sit är värt en vas­sa­re mo­tor. Men å and­ra si­dan har C-HR and­ra upp­si­dor när det kom­mer till driv­li­nan. Vår test­bil har näm­li­gen sam­ma hy­brid­driv- li­na som Toyo­ta Pri­us. En 1,8 li­ters ben­sin­mo­tor som får hjälp av en el­mo­tor. Det be­ty­der att C-HR är snål, tyst, mil­jö­vän­lig och på­lit­lig som få. Man får le­va med att den steg­lö­sa väx­ellå­dan le­ver om med mo­tor­var­vet utan att det hän­der så myc­ket med far­ten. En­ligt fa­bri­ken kla­rar den av att kö­ras på 0,36 li­ter per mil. Li­te törs­ti­ga­re är C-HR 1,2 på 116 häst­kraf­ter, men den är å and­ra si­dan fyr­hjuls­dri­ven som stan­dard. Sam­ma pris som för C-HR hy­brid.

Snygg och mo­dern kläd­sel.

In­stru­men­te­ring­en bju­der på en del nytänk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.