FORD KUGA

Bil - - TEST -

Den­na and­ra ge­ne­ra­tion såg lju­set 2013, men för­ra året ge­nom­gick Kuga en an­sikts­lyft­ning som ska hål­la liv i mo­del­len yt­ter­li­ga­re ett an­tal år. Fron­ten fick ny grill à la Ed­ge och strål­kas­tar­na blev ad­ap­ti­va och ljus­flö­det ju­ste­ras i sju ljus­bil­der be­ro­en­de på om­stän­dig­he­ter­na. Bak­lju­sen är nya lik­som bak­luc­kan med elekt­risk öpp­ning. Inu­ti är mitt­kon­so­len ny med mer an­vän­dar­vän­li­ga knap­par. Upp­stä­dat till det bätt­re men fort­fa­ran­de ic­ke op­ti­malt. Mul­ti­me­dia sy­ste­met Sync 3 med röst­styr­ning och upp­kopp­ling hit­ta­de in i Kuga lik­som de to­m­ar­be­ta­de fyr­hjuls­drift­sy­ste­met I-AWD som mer in­tel­li­gent por­tio­ne­rar ut kraf­ten till be­hö­van­de hjul. Som all­tid är Kuga trev­lig el­ler till och med un­der­hål­lan­de att kö­ra, fram­för allt i det Vig­na­le-ut­fö­ran­de vi fått ut till test där ut­rust­ningsni­vån är på­fal­lan­de hög. Ger li­te lyx­käns­la. Sto­lar­na är re­jä­la och skö­na och även bak­sä­tet går an, åt­minsto­ne för två vux­na. Det man knap­past kan tro när man ser Kuga från ut­si­dan är att den är så rym­lig i ba­ga­get. Den las­tar flest bac­kar av al­la tes­ta­de suvar, näm­li­gen 42 styc­ken. Det har sin för­kla­ring i att si­dor­na in­te lu­tar så myc­ket och att bak­luc­kan är gans­ka rak. Bra där Ford.

Mo­torn är 2,0 TDCI på 180 häst­kraf­ter kopp­lad till en sex­ste­gad Po­wers­hift-lå­da. En kom­bi­na­tion som ger bra fart och in­te gör myc­ket vä­sen av sig. Ska dra 0,52 li­ter mi­len, blan­dad kör­ning en­ligt nu­va­ran­de EU­norm men det gör den så klart in­te i verk­lig kör­ning. För den som fö­re­drar ben­sin­d­rift finns en li­ka häst­krafts­stark 1,5-li­tersmo­tor ihop med au­to­mat­lå­da och fyr­hjuls­drift. Kuga har de mo­der­na sä­ker­hets­sy­stem man för­vän­tar sig av en mo­dern bil, som au­tobroms, ad­ap­tiv fart­hål­la­re, fil-och dö­da vin­kel­var­ning. Just nu på­går en kam­panj med för­del­ak­ti­ga pri­ser på Kuga. Vig­na­le ex­em­pel­vis kos­tar 315 400 kro­nor med­fö­ra r as­si­stanspa­ket.

Vit kläd­sel ger ett lyx­i­ga­re in­tryck.

In­stru­men­te­ring­en har upp­da­te­rats och bli­vit mind­re plott­rig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.