HON­DA CR-V

Bil - - TEST -

Det­ta är fjär­de ge­ne­ra­tio­nen av Hon­das bäst­säl­ja­re där förs­ta mo­dellå­ret är 2014. Se­dan dess har den upp­da­te­rats och nu se­nast har man bytt ut 2,2-li­ters­die­seln på 150 häst­kraf­ter till fö­re­ta­gets 1,6-li­ters­di­to som med en­kel­tur­bo ger 120 häst­kraf­ter. Mo­torn har i CR-V fått två tur­bo­ag­gre­gat och läm­nar 160 häst­kraf­ter. Även au­to­mat­lå­dan är ny och har nio steg och finns en­dast ihop med dub­bel­tur bo mo­torn. He­la bi­len har bli­vit 65 kg lät­ta­re och ihop med den ef­fek­ti­va­re mo­torn har Hon­da klämt ner bräns­le­för­bruk­ning­en till 0,51 li­ter mi­len som är den of­fi­ci­el­la siff­ran. Även om den är nå­got un­der­mo­to­ri­se­rad gente­mot kon­kur­ren­ter­na så räc­ker den fint och or­ken är det ing­et fel på. Vi­su­ellt har nya stöt­fång­a­re ap­pli­ce­rats fram och bak, del­vis ny grill och nya bak­ljus. Inu­ti har li­te fi­na­re ma­te­ri­al till­kom­mit och det he­la ger ett ge­di­get in­tryck. Man har ock­så bätt­rat på lju­di­so­le­ring­en och snä­vat till sväng­ra­di­en. CR-V är en rym­lig far­kost med bra sväng­rum bå­de fram och bak. Högt i tak och bra lastut­rym­me, kort sagt, allt sam­man­ta­get ger en kom­plett fa­mil­je­bil. Vi har ti­di­ga­re kla­gat på fyr­hjuls­drif­ten som kopp­lats ifrån då den över­het­tas. Ing­et vi märk­te av den­na gång då CR-V kla­ra­de vå­ra ha­la rullar li­ka bra som and­ra fyr­hjuls­driv­na bi­lar. Bi­len är i grun­den fram­hjuls­dri­ven men när has­tig­hets­skill­na­der de­tek­te­ras mel­lan fram- och bak­hjul kopp­las sy­ste­met in elektro­niskt. Ett sy­stem Hon­da ut­veck­lat själ­va. CR-V känns per­son­bils­lik att fram­fö­ra och det är egent­li­gen ba­ra på gott. Man sit­ter li­te hög­re och sto­lar­na är bra. Spe­ci­ellt un­der­hål­lan­de att kö­ra kan man knap­past an­kla­ga den för, men var­för ska den vara det? Un­der­håll­ning­en be­står i att den säl­lan krång­lar och att den gör sitt jobb. Den har mo­der­na sä­ker­hets­sy­stem som au­tobroms och an­nat, och den är in­te dy­ra­re än giv­na kon­kur­ren­ter.

Gott om ut­rym­me och man sit­ter högt och bra.

Många knap­par och reg­lage att hål­la re­da på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.