KIA SPORTAGE

Bil - - TEST -

En stor an­led­ning till att så många kö­per Kia är den sju­å­ri­ga fa­briks­ga­ran­tin. En an­nan är att bi­lar­na bli­vit så pass bra att de kan kon­kur­re­ra med i stort sätt vad som helst. Kia Sportage har ”det” med en de­sign som till­ta­lar och säl­jer så det kna­kar, och i det­ta ut­fö­ran­de kal­lat G T Li­neär den ut­rus­tad till tän­der­na. Den har ”allt” ut­om ad­ap­tiv fart­hål­la­re, vil­ket för­stås är en miss.

Väl­jer man GT Li­ne får man ock­så två­li­ters­die­seln med 185 häst­kraf­ter och fyr­hjuls­drift vil­ket man in­te kan om man väl­jer en enkla­re ut­rust­ningsni­vå. Va­let står mel­lan ma­nu­ell el­ler au­to­mat­lå­da, bå­da sex­väx­la­de där au­to­ma­ten kos­tar 14 900 kro­nor mer. kö­re­gen­ska­per­na är li­te åt det spor­ti­ga hål­let med en styr­käns­la som är rik­tigt bra där som­li­ga jäm­för den med BMW:S. Fast, näs­tan stö­tig fjäd­rings­kom­fort som för­stärks av de sto­ra 19-tums­hjul test­bi­len är ut­rus­tad med – och som är stan­dard. Tur då att sto­lar­na är rym­li­ga och skö­na med ju­ste­rings­mån som pas­sar de fles­ta kropps­kon­fi­gu­ra­tio­ner. Så även i bak­sä­tet fak­tiskt med rik­tigt gott om plats för ben och hu­vud där även lut­ning­en på rygg­stö­det kan stäl­las. Sportage är pri­o­ri­te­rad för pas­sa­ge­ra­re så nå­gon­stans tar det stopp. I den 4,48 me­ter långa bi­len är lasty­tan re­la­tivt kort men den las­tar än­då me­del­go­da 31 läsk­bac­kar med fällt bak­sä­te. In­si­dan är dock in­te li­ka in­smick­ran­de som ut­si­dan. Pa­ne­ler­na är mör­ka och de­sig­nen in­te myc­ket att yvas över, men allt sit­ter där man fö­vän­tar sig. Knap­par och reg- lage är näs­tan över­tyd­li­ga vil­ket gör han­te­ring­en en­kel. In­duk­tiv ladd­ning av te­le­fo­ner (som har den fi­nes­sen), upp­kopp­ling via blå­tand, USB/AUX gör tek­nik­fre­aks nöj­da.mo­torn väsnas en del men mest un­der ac­ce­le­ra­tion. En del däck­ljud träng­er ock­så in men på det he­la ta­get finns in­te myc­ket att re­ta sig på. In­te kons­tigt att Kia Sportage säl­jer som den gör.

26

Sto­lar­na pas­sar de fles­ta kropps­for­mer­na.

Knap­par och reg­lage sit­ter där de ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.