RE­NAULT KOLEOS

Bil - - TEST -

Det var väl ing­en som ha­de någ­ra stör­re för­vänt­ning­ar på nya Koleos. För­ra mo­del­len ro­sa­de knap­past mark­na­den och han­den på hjär­tat. Hur of­ta ser du en i tra­fi­ken? Den sål­des ba­ra un­der 2008 och 2009 i Sve­ri­ge men pro­duk­tio­nen la­des in­te ner för­rän 2015. Nu tar Re­nault nya tag med en ny Koleos.

Stör­re, snyg­ga­re och som im­po­ne­rar på fle­ra sätt. Den byg­ger på Re­nault/nis­sans mo­du­lä­ra plattform CMF-CD som re­dan an­vänds i se­nas­te -ge­ne­ra­tio­nen Nis­san X-trail och Re­nault Kad­jar.

Nya Koleos (lik­som gam­la) byggs i Ko­rea (syd) av Sams­ung och har fun­nits se­dan 2016 i Ki­na och Austra­li­en men har nu an­gjort Eu­ro­pa. Koleos är en gans­ka stor bil som mä­ter 4,67 me­ter mel­lan stöt­fång­ar­na. Allt­så i pa­ri­tet med Q5 och GLC men kos­tar drygt 100 000 kro­nor mind­re. Än­då har den 175 häst­kraf­ters die­sel­mo­tor, au­to­mat­lå­da och fyr­hjuls­drift samt en hel del ut­rust­ning. Form­språ­ket är det­sam­ma som Ta­lis­man och Méga­ne och vi tyc­ker Re­nault hit­tat rätt ef­ter att ha ve­lat med märk­li­ga ut­se­en­den i många år. Även in­si­dan är snygg med fi­na ma­te­ri­al och mo­dern de­sign. En del reg­lage och knap­par kan tyc­kas sitta li­te avigt, som vo­lym och ste­re­o­reg­lage bakom rat­tens hög­ra si­da. En va­ne­sak så klart, och som Re­nault­ä­ga­re lärt sig ge­nom åren. Som stan­dard finns en sjutums­skärm i mit­ten och in­ne­hål­ler bland an­nat na­vi­ga­tion. Sto­lar­na är sto­ra och man hit­tar lätt en bra kör­ställ­ning. Bak­sä­tet hör till klas­sens bäs­ta och har en­ligt till­ver­ka­ren bäst sväng­rum för ben och hu­vu­den. Ba­ga­get är så­där då lasty­tan blir långt ifrån plant när rygg­stö­den fälls. Rym­mer 498-1 706 li­ter.

Kö­re­gen­ska­per­na är be­hag­li­ga sna­ra­re än spor­ti­ga. Bi­len rullar tyst och be­kvämt och går dess­utom rik­tigt bra i un­dan­ma­nö­ver­testet med 76 km/h. Det här är en bil som är rik­tigt in­tres­sant och ham­nar fak­tiskt högt i dis­kus­sio­nen när bäs­ta köp av­hand­las.

Sto­ra och rym­li­ga få­töl­jer.

Stå­en­de bild­skärm som känns igen från Ta­lis­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.