SE­AT ATECA

Bil - - TEST -

Så kom­mer då yt­ter­li­ga­re en suv-va­ri­ant från Volks­wa­gen-kon­cer­nen och det är Se­at som sent om si­der ska­kat fram sin kan­di­dat, Ateca. Det­ta tack va­re den mo­du­lä­ra Mqb-platt­for­men. Sa­me, sa­me but dif­fe­rent kan man sä­ga. Allt­så un­ge­fär sam­ma bil som Ti­gu­an och Ko­diaq men med en egen touch.

190-häs­tarsdie­seln, DSG och fyr­hjuls­drift har de al­la ge­men­samt och de upp­för sig ock­så snar­likt. Den är någ­ra tu­sen­lap­par dy­ra­re än Ko­diaq och cir­ka 14 000 kro­nor bil­li­ga­re än Ti­gu­an med sam­ma driv­li­na. Ateca känns dock li­te åt det spor­ti­ga hål­let och gil­la­des av de fles­ta prov­ryt­ta­re, och håll med om att den in­te ser li­ka präk­tig ut som Ti­gu­an och Ko­diaq. Den är snäp­pet mind­re än ku­si­ner­na och där­med träng­re, men det gör ock­så att den känns mer alert och vil­lig till bus. Den är cir­ka 200 kg lät­ta­re vil­ket så klart på­ver­kar upp­fö­ran­det och al­la är in­te be­tjän­ta av ett hav av ut­rym­me.

Fram sit­ter man rik­tigt bra i re­jä­la sto­lar och kör­ställ­ning­en läm­nar fö­ga att öns­ka. Bak­sä­tet är hygg­ligt för två men dy­nan är rätt kort och benut­rym­met in­te så vi­da­re värst vid jäm­fö­rel­se med ni vet vad. Ba­ga­geut­rym­met är än­då an­stän­digt och rym­mer 485-1 579 li­ter. In­te­ri­ö­ren är mörk över­allt, även in­ner­ta­ket.

Men väl­jer man lä­der­kläd­sel går den att få i brunt, som kos­tar 6 800 kro­nor ex­tra. Själ­va in­stru­men­te­ring­en ver­kar häm­tad rakt av från Le­on. Ing­et fel i det då all­ting är tyd­ligt och lätt att be­gri­pa.

Bi­lar från Se­at har hi­sto­riskt va­rit bull­ri­ga med myc­ket ­väg­ljud, så är in­te fal­let med Ateca även om den in­te är rik­tigt li­ka ty­strul­lan­de som si­na tys­ka och tjec­kis­ka släk­ting­ar. Hur som helst kom­mer Ateca att hjäl­pa upp de gans­ka knac­ki­ga för­sälj­nings­siff­ror­na, för nu har Se­at en suv och det är suv som gäller. En rik­tigt bra och kon­kur­rent­kraf­tig så­dan som in­ne­hål­ler de vik­ti­gas­te sä­ker­het­sy­ste­men.

In­te li­ka rym­lig som kon­cern­ku­si­nen Ko­diaq.

Lil­le­bror Le­on har bju­dit på en del av in­te­ri­ö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.