SKO­DA KO­DIAQ

Bil - - TEST -

Björ­nen so­ver, björ­nen so­ver i sitt lug­na bo. Han är in­te far­lig…. In­te? Ko­diaq är livs­far­lig – för kon­kur­ren­ter­na. Den gör som de fles­ta and­ra bi­lar från Sko­da. Le­ve­re­rar till ett bra pris. Dess­utom går Ko­diaq att få med sju sitt­plat­ser (+5 900 kro­nor) och det är den en­sam om i den här ska­ran. Kan vara av­gö­ran­de när barn­fa­mil­jer väl­jer bil. Låt vara att plat­ser­na längst bak in­te är lämp­li­ga för vux­na un­der läng­re stin­ter, men i al­la fall. Men även om man väl­jer kon­ven­tio­nellt fem­sit­sig så är den svår att kom­ma runt. Den en­da som kan ho­ta är som vi ser det Re­nault Koleos som är li­ka stor, el­ler stör­re, till ett läg­re pris.

Störst i släk­ten

Ko­diaq byg­ger på Mqb-platt­for­men som ock­så lig­ger till grund för Ti­gu­an och Ateca. Sko­dan är den störs­ta av dem men än­då bil­li­gast då man jäm­för dem med sam­ma 190 häst­kraf­ters die­sel­ma­skin, Dsg-lå­da och fyr­hjuls­drift. Än­då känns den in­te bil­li­ga­re då ma­te­ri­al och ut­fö­ran­de är i det när­mas­te klan­der­fritt.

Kör­upp­le­vel­sen är in­te li­ka vass som i Se­at Ateca där tyngd och om­fång häm­mar tjec­ken. Den är mju­ka­re men en än­då in­te säv­lig på vägen. Sto­lar­na är re­jä­la och det är pre­cis li­ka lätt att hit­ta en be­hag­lig kör­ställ­ning som i Ti­gu­an. Ut­sik­ten snett fram­åt häm­mas dock av fe­ta A-stol­par ihop med sto­ra back­speg­lar. Lätt att ex­em­pel­vis en cy­klist ”för­svin­ner” i sikt­fäl­tet.

Bak­sä­tet är skjut­bart i längs- led och rygg­stö­den kan ock­så stäl­las för att op­ti­me­ra last el­ler pas­sa­ge­ra­re. Benut­rym­me och tak­höjd bak hör även det till klas­sens bäs­ta, så även lastut­rym­met med 720-2 065 li­ter. På plats finns al­la mo­der­na hjälp­sy­stem även om det mesta ut­om au­tobroms kos­tar ex­tra, un­ge­fär som till de fles­ta kon­kur­ren­ter.

Det är en hel del som ta­lar för Ko­diaq. Stor­lek, rymd, ut­fö­ran­de och ut­rust­ning till ett kon­kur­rent­kraf­tigt pris. Mqb-plat­tan har hit­tills ald­rig ut­nytt­jats så bra som här.

Ljus kläd­sel ger en luf­ti­ga­re käns­la.

In­te­ri­ö­ren har fått ett mo­der­na­re snitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.