SSAN­GYONG KORANDO

Bil - - TEST -

Den som kan sin Ssan­gyong vet att su­ven Mus­so bör­ja­de säl­jas i Sve­ri­ge 1995. Då med driv­li­na från Mer­ce­des. Se­dan 2011 ägs mer­par­ten av fö­re­ta­get av in­dis­ka Ma­hind­ra men bi­lar­na till­ver­kas i Syd­ko­rea. Nam­net Ssan­gyong be­ty­der för öv­rigt Två Dra­kar.

Korando i sin se­nas­te tapp­ning är ge­ne­ra­tion num­mer tre och fick en fa­ce­lift 2014 där bland an­nat front och in­te­ri­ör änd­ra­des. Nu 2017 kom yt­ter­li­ga­re en upp­da­te­ring vil­ket ger bi­len ett fullt mo­dernt ut­se­en­de. Ty­värr känns den in­te li­ka mo­dern även om mo­torn pre­ste­rar skap­ligt men in­te mer. 2,2-li­ters­die­sel med 178 häst­kraf­ter och seg­väx­lad sex­ste­gad au­to­mat­lå­da känns in­te kon­kur­rens­kraf­tigt nog, lik­som ljud­ni­vån i ku­pén.

Fyr­hjuls­drift och au­to­mat samt vär­me i ratt och sto­lar fram och bak är om­tänk­samt då lä­der blir kallt på vin­tern. Ex-mo­del­len har na­vi­ga­tion och par­ke­rings­sen­so­rer fram och bak (med ka­me­ra). Or­di­na­rie pris är 289 900 kro­nor men Kor- an­do EX säljs för kam­panjpri­set 279 900 kro­nor un­der res­ten av året. Korando SE, med mind­re ut­rust­ning, kos­tar 249 900 kro­nor till års­skif­tet. Det kan tyc­kas som ett hygg­ligt pris, men bi­len har en del bris­ter. I un­dan­ma­nö­ver­testet märks svag­he­ter i chas­sit där styr­ning­en känns väl­digt kons­tig och ve­vig. Bi­len hä­ver sig och ha­sar re­dan i dry­ga 60 km/h och vo­re det in­te för vår egen snabb­rat­tan­de ra­cer­fö­ra­re Os­kar Krüger som lyc­kas få ige­nom bi­len i 66 km/h, så ve­te väl tu­san om det gått for­ta­re än 64 km/h för en van­lig män­ni­ska. Säm­re än en ful­las­tad pick­up! Även broms­sträc­kan är all­de­les för lång. Bå­da be­te­en­de­na be­ror del­vis på de ori­gi­nal­mon­te­ra­de däc­ken men ock­så på chas­sit.

Sto­lar­na fram är okej men dy­nan är för kort. Läng­re fö­ra­re sak­nar där­med lår­stöd. In­red­ning­en i öv­rigt be­skrivs av fle­ra test­fö­ra­re som bil­lig och gam­mal­dags. Som­li­ga gick så långt att de an­såg att Korando in­te bor­de kos­ta mer än Da­cia Dus­ter 4x4, och den kos­tar 154 900 kro­nor.

Gott om plats för be­nen i ku­pén.

In­te­ri­ö­ren känns da­te­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.