COOLARE POLARE

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MI­KAEL STJERNA FO­TO: VOLKS­WA­GEN

Volks­wa­gen Po­lo var en rik­tig små­bil när den såg da­gens ljus 1975. 30 år se­na­re har mo­del­len växt en hel del och bli­vit bätt­re på så gott som al­la punk­ter. Vi prov­kör Po­lo i sin sjät­te ge­ne­ra­tion.

Nya Po­lo är upp­byggd av sam­ma bygg­klos­sar som Golf och Pas­sat, på Mqb-platt­for­men. Bakom rat­ten, och i bak­sä­tet, be­ty­der det snudd på mel­lan­klass­käns­la. Myc­ket be­ror på läng­den. Nya Po­lo är 4,05 me­ter lång och det be­ty­der att den har vux­it sju cen­ti­me­ter på läng­den. Som en jäm­fö­rel­se kan näm­nas att förs­ta ge­ne­ra­tio­nen Volks­wa­gen Golf, från 1974, var 3,72 me­ter lång.

De nya måt­ten har gett fi­na in­nerut­rym­men och bi­len en vux­en at­ti­tyd. Bak­sä­tet är in­te ba­ra för barn, här kan även vux­na få bra plats. Bred­den gör det möj­ligt för tre att sitta i bredd. Till och med ba­ga­geut­rym­met har bli­vit en fjär­de­del stör­re än ti­di­ga­re.

Stort plus för stor­le­ken allt­så. Nya Po­lo har bli­vit en aning

De nya måt­ten har gett nya Volks­wa­gen Po­lo fi­na in­nerut­rym­men och en vux­en at­ti­tyd.

stör­re och kanske pre­cis så myc­ket stör­re som krävs för att den ska du­ga som fa­mil­je­bil. Att den nu­mer ba­ra säljs med fem dör­rar un­der­stry­ker kar­riä­ram­bi­tio­nen.

Vo­lym­mo­del­len har den tre­cy­lind­ri­ga en­li­tersmo­torn på 95 häst­kraf­ter som vi kän­ner igen från gam­la Po­lo. Cy­lin­der­vo­ly­men på en li­ter lå­ter be­sked­lig, men den går bra. Tre­pipstrum­man kan skön­jas, med det är knappt. Mo­tor­lju­det är däm­pat och in­te ens i höga far­ter be­hö­ver man hö­ja rös­ten i ku­pén. Jag testar bi­len på tys­ka mo­tor­vä­gar i 140-150 km/h, och i den far­ten går den bå­de sta­digt och tyst. Topp­far­ten är för öv­rigt skri­ven till 187 km/h. Tur­bo­mat­ning­en ger ett an­stän­digt bra bot­tenvrid och det är lätt att ta den för en be­tyd­ligt stör­re ma­skin.

Chas­sit är fast, kanske för fast för den som gil­lar gung­an­de kom­fort. Men ka­rosstyv­het be­hövs in­te ba­ra för väg­håll­ning­en utan ock­så om det smäl­ler. I en krock mås­te he­la bi­len job­ba för att ta upp krock­kraf­ter­na.

Små­bi­lars klas­sis­ka knic­kig­het har mins­kat när hjul­ba­sen dras ut nio cen­ti­me­ter. Nu mä­ter den 2,55 me­ter. Den läng­re hjul­ba­sen gör ock­så in­ste­get lät­ta­re till bak­sä­tet.

Au­tobroms stan­dard

Ny­he­ter­na stan­nar in­te vid stör­re yt­ter­mått. Po­lo har bli­vit upp­da­te­rad med hög­re sä­ker­het, mo­der­na­re upp­kopp­ling och kör-as­si­stans­sy­stem. Ad­ap­tiv fart­hål­la­re finns som till­val. Au­tobroms med per­so­ni­gen­kän­ning är för­stås stan­dard. I in­stru­ment­pa­ne­len fin­ner jag den se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen in­fo­tain­men­ten­he­ter. Bildskär­mar­na går att få i två stor­le­kar, 6,5 och 8,0 tum. Na­vi­ga­tion är till­val för 7 500 kro­nor, och själv­klart ta­lar den svens­ka. Den nya tek­ni­ken möj­lig­gör au­to­ma­tiskt SOSlarm med platsan­gi­vel­se ef­ter en olyc­ka.

Jag gil­lar att man in­te har ske­nat iväg med de di­gi­ta­la tek­nik­möj­lig­he­ter­na. Många nya bil­mo­del­ler har i dag näs­tan

Gas­mo­del­len har gas­tan­kar som ger en räck­vidd på 39 mil och en mind­re ben­sin­tank på 14 li­ter. 1,0 TGI kos­tar från 179 900 kro­nor.

helt skärm­ba­se­ra­de reg­lage. Det ska­par en upp­sjö av in­ställ­nings­möj­lig­he­ter men ock­så en del prak­tis­ka pro­blem. På en skum­pig väg är det svårt att träf­fa rätt med fing­ret när tem­pe­ra­tu­ren ska änd­ras.

I Volks­wa­gen Po­lo har man i bas­ver­sio­nen nöjt sig med den gam­la lös­ning­en, med två fy­sis­ka vred in­te­gre­ra­de i bild­skär­men. Rik­ti­ga plastvred som stic­ker ut från skär­men så att fing­rar­na hit­tar dit i mör­ker och på en skum­pig skogs­väg. Tyd­li­ga klick­steg gör in­ställ­ning­en lätt. Vad de re­gle­rar be­ror på vil­ken me­ny man har valt. Är man in­ne på ra­di­o­funk­tio­nen styr vre­den vo­lym och sta­tions­val. Är man in­ne på na­vi­ga­tions­me­nyn styr man ska­lan med hög­ra vre­det.

En an­nan smart sak är kli­matan­lägg­ning­en. Lo­gisk och re­dig hu­se­rar den ett snäpp ner på pa­ne­len. Den har knap­par, hör och häp­na, för sa­ker som till ex­em­pel de­frost­funk­tio­nen och stolsvär­men. Jag be­hö­ver in­te välja kli­mat i en me­ny och se­dan välja ”se­ats” för att till sist, ef­ter tred­je tryck­ning­en på en fing­er­fettin­dränkt bild­skärm, få igång el­vär­men.

Här tryc­ker jag ba­ra in knap­pen och sim-sa­la-bim så blir det varmt för rum­pan. Och åter­i­gen finns det två vred, ett för var­de­ra si­dan, som stäl­ler in vär­men. Funkis när det är som bäst.

Går att be­stäl­la

Vill man topp­rus­ta sin nya Po­lo kan man för förs­ta gång­en i en Po­lo kö­pa till kon­cer­nens se­nas­te di­gi­ta­la in­stru­men­te­ring, Acti­ve In­fo Dis­play.

Nya Po­lo är re­dan be­ställ­nings­bar men lan­se­ring­en i Sve­ri­ge sker först i no­vem­ber. Grund­pri­set är 158 000 kro­nor, men in­tro­duk­tions­pri­set är satt till 149 900 kro­nor. För­u­tom ben­sin­mo­del­len säljs även den gas­driv­na Po­lo 1,0 TGI, pris 179 900 kro­nor, i höst. Gas­mo­del­len har gas­tan­kar som ger en räck­vidd på 39 mil och en mind­re ben­sin­tank på 14 li­ter. Se­na­re kom­mer en ben­sin­mo­dell på 150 häst­kraf­ter samt Po­lo GTI på 200 häst­kraf­ter. En die­sel på 95 häst­kraf­ter är ock­så på in­gång.

Den nya Po­lo-mo­del­len im­po­ne­rar – det är svårt att hit­ta någ­ra up­pen­ba­ra mis­sar. Den är smart och rym­lig, in­te bil­lig, men eko­no­misk i långa lop­pet.

En die­sel på 95 häst­kraf­ter är ock­så på in­gång. PO­LO 1,0 TSI

38

När Po­lo lan­se­ra­des 1975 var den 3,5 me­ter lång. Nu mä­ter den över fy­ra me­ter.

Störs­ta plus­set vad gäller in­te­ri­ö­ren får den lätt­job­ba­de kli­matan­lägg­ning­en.

Tre vux­na kan sitta i bredd i bak­sä­tet.

351 li­ter ryms i ba­ga­geut­rym­met, klart god­känt för klassen.

Tsi-mo­torn på en li­ter är pigg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.