Rätt för­pac­kad

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: ERIK WEDBERG FO­TO: GLENN LIND­BERG

Nu finns Kia Ni­ro Plu­gin Hy­brid! Den finns här i Sve­ri­ge! Vi kör den! Upp­hets­ning­en är må­hän­da in­te to­tal och landsom­fat­tan­de men för många bil­spe­ku­lan­ter har Ni­ro i ladd­hy­bridut­fö­ran­de va­rit en bil att vän­ta på.

För ex­akt ett år se­dan kom Kia Ni­ro och dess en­da fel och brist var att den in­te gick att ladda. Den en­da Ni­ro som har fun­nits fram tills nu har va­rit en van­lig hy­brid med ett slu­tet el­sy­stem, utan möj­lig­het till ex­tern ladd­ning, vil­ket för många har va­rit en de­al brea­ker. In­te minst med tan­ke på att Kia in­te har gjort nå­gon hem­lig­het av att ladd­hy­bri­den skul­le kom­ma.

Trots det har Ni­ro Hy­brid kla­rat sig bra. Med en åt­ton­de­plats i för­sälj­nings­sta­tisti­ken bland mil­jö­bi­lar­na hit­tills i år lig­ger Ni­ro långt fö­re Toyo­ta Pri­us och sys­ko­net Hyun­dai Io­niq. Nu när ladd­hy­brid­ver­sio­nen av Ni­ro kom­mer lär Kia in­te nöja sig med nå­gon åt­ton­de­plats, nu sik­tar man på att nå den ab­so­lu­ta top­pen.

Lågt pris

Och det är långt ifrån otro­ligt att Ni­ro Plug-in Hy­brid (PHEV) kom­mer att gö­ra det. På pap­pe­ret ser det här näm­li­gen ut som ett av de bäs­ta ny­bilskö­pen just nu. Till att bör­ja med är pri­set lågt, till och med lägst bland ladd­hy­bri­der­na. Hyun­dai Io­niq plug-in ser ut att kom­ma nä­ra med sitt grund­pris på 299 900 men i en li­ten fot­not i pris­lis­tan kan man lä­sa att det pri­set av­ser sum­man EF­TER av­dra­gen su­permil­jö­bilspre­mie på 20 000 kro­nor. Ki­as prislapp på Ni­ro PHEV sä­ger 298 900 kro­nor, och det av­ser sum­man FÖ­RE av­dra­gen su­permil­jö­bilspre­mie. Se där, Hyun­dai tyc­ker att de­ras ladd­hy­brid är värd 20 000 kro­nor mer än Ki­as.

Driv­li­ne­upp­läg­get i Ni­ro PHEV liknar det i van­li­ga hy­bri­den. Hu­vud­mo­torn är en ben­sin­mo­tor på 1,6 li­ter och mått­ful­la 105 hk, helt utan över­ladd­ning. Med den byg­ger man ing­en ra­ket. I Ni­ro Hy­brid får ben­sin­mo­torn hjälp av en 42 hk stark el­mo­tor som in­te hel­ler den är nå­got kraft­pa­ket. Ni­ro Hy­brid är trött, men ock­så hyf­sat snål för att vara en kon­ven­tio­nell hy­brid. Un­der vårt förs­ta och hit­tills en­da test ham­na­de den blan­da­de för­bruk­ning­en på 0,5 l/mil.

I Ni­ro PHEV får ben­sin­mo­torn hjälp av en star­ka­re el­mo­tor med 60,5 hk. Den or­kar dra las­set på egen hand of­ta­re än den sva­ga­re el­mo­torn och med gaspe­da­len i bot­ten lad­dar al­la 141 hk och 265 Nm på för fullt och ger fullt ac­cep­tab­la far­tre­sur­ser. 0-100 km/h ska gå på 10,8 se­kun­der, sju ti­on­de­lar snab­ba­re än Ni­ro Hy­brid.

El­bo­la­gen spur­tar

På Kungs­ga­tan 23 i Stock­holm har Vat­ten­fall eta­ble­rat åt­ta ladd­plat­ser. Just nu slåss al­la Sve­ri­ges el­bo­lag om att ta tä­ten i el­bils­ra­cet och eta­ble­ra så många ladd­plat­ser som möj­ligt. När el­bi­lar­nas an­tal ex­plo­de­rar (ja, al­la i el­bran­schen är över­ty­ga­de om att den da­gen kom­mer snart) vill ing­et el­bo­lag lig­ga i köl­vatt­net. Att säl­ja el ge­nom en laddstol­pe tycks vara en lön­sam af­fär, här på Kungs­ga­tan kos­tar en kwh el tre kro­nor. Den höga kost­na­den mo­ti­ve­ras, av el­bo­la­gen, med att in­fra­struk­tu­ren kring en ladd­plats är dyr.

Här på Kungs­ga­tan 23 står vårt prov­kör­nings­ex­em­plar av Kia Ni­ro PHEV och lad­das. Nu

Kia Ni­ro har re­dan över­ty­gat oss med sin okonst­la­de och pris­vär­da fram­to­ning. Nu blir kö­par­gu­men­ten än­nu fler när den syd­ko­re­ans­ka golf­klas­sa­ren lan­se­ras i ladd­hy­bridut­fö­ran­de med lång räck­vidd och lågt pris.

är det dags att åka, även om bi­len helst skul­le vil­ja stå still yt­ter­li­ga­re 40 mi­nu­ter. Laddstol­pen ger ba­ra ifrån sig 3 kw och då tar det när­ma­re fy­ra tim­mar att ladda Ni­ros bat­te­ri­pa­ket på 8,9 kwh fullt.

Bat­te­ri­pa­ke­tet som lig­ger un­der ba­ga­ge­rums­gol­vet är in­te till bred­den fyllt men bi­lens färd­da­tor räk­nar än­då med att det ska gå att kö­ra drygt fem mil på el. Den av Kia upp­giv­na el­räck­vid­den på max­i­ma­la 58 km nås ba­ra i ex­trem­fall. Kia näm­ner till ex­em­pel att räck­vid­den mins­kar till 55 km om luft­kon­di­tio­ne­ring­en slås på. Bekväm­lig­hets­funk­tio­ner kos­tar räck­vidd.

Från Kungs­ga­tan se­gar vi oss ut från in­nersta­den. I den lång­sam­ma stads­tra­fi­ken be­hö­ver ben­sin­mo­torn ald­rig star­tas ut­om när jag för­sö­ker bac­ka ut från par­ke­rings­plat­sen utan att los­sa par­ke­rings­brom­sen (den sit­ter lu­rigt till väns­ter om pe­dal­stäl­let).

Ni­ro PHEV kla­rar mått­li­ga ac­ce­le­ra­tio­ner en­bart med el­mo­torn och först när gaspe­da­len tram­pas ned mer än till hälften star­tas ben­sin­mo­torn och hjäl­per till att öka tak­ten.

Även om driv­li­nan är ställd i Ev-lä­get kan ben­sin­mo­torn star­tas au­to­ma­tiskt, till skill­nad från till ex­em­pel Golf GTE där det går att ga­sa fullt med el­mo­torn.

San­sad och be­kväm

I mot­sats till Golf GTE har Ni­ro PHEV ab­so­lut inga Gti-am­bi­tio­ner. Den körs bäst med lugn i sin­net. Då räc­ker el­mo­torns kraft, då slip­per den tris­ta ben­sin­mo­torn job­ba, då fun­ge­rar den sex­ste­ga­de dub­bel­kopp­lings­lå­dan bäst och då blir Ni­ro rik­tigt tyst och be­kväm. Den ex­tra bat­te­ri­tyng­den (cir­ka 100 kg) gör att Ni­ro PHEV upp­levs som sta­di­ga­re än den van­li­ga hy­bri­den och ef­tersom ben­sin­mo­torn säl­lan be­hö­ver ar­be­ta upp­levs den ock­så som tys­ta­re.

Ef­ter 39,8 kilo­me­ters kör­ning vi­sar färd­da­torn att bat­te­ri­kraf­ten räc­ker för yt­ter­li­ga­re sju kilo­me­ter och att det har gått åt 0,10 li­ter ben­sin per mil.

Ladd­hy­bri­den har plats för 103 li­ter mind­re i ba­ga­geut­rym­met än van­li­ga hy­bri­den ef­tersom bat­te­ri­pa­ke­tet tar all plats un­der det or­di­na­rie last­gol­vet. Det är ing­et som kom­mer att mär­kas till var­dags och Ni­ro-äga­ren kan kän­na sig nöjd med att bi­len än­då rym­mer be­tyd­ligt mer än Golf GTE.

Ni­ro-äga­ren kan ock­så gläd­ja sig åt all ut­rust­ning. I grundut­fö­ran­det Ad­van­ce in­går bland an­nat ad­ap­tiv fart­hål­la­re, elupp­värmd ratt och blå­tandsupp­kopp­ling av te­le­fo­nen. För 19 900 kro­nor ex­tra får man Pluspa­ket 1 som bland an­nat in­ne­hål­ler del­lä­der­kläd­sel, App­le Car­play, regn­sen­sor och par­ke­rings­sen­so­rer bak. För yt­ter­li­ga­re 19 900 kro­nor får man Pluspa­ket 2 som ger lä­der­kläd­sel, elupp­värm­da bak­sä­ten, el­styrd fö­rar­stol, par­ke­rings­sen­so­rer fram och nyc­kel­fritt sy­stem med start­knapp.

Bil­li­gast och bäst?

I ful­l­ut­rus­tat ut­fö­ran­de kom­mer Ni­ro PHEV att kos­ta 338 700 kro­nor. I dags­lä­get får man till­ba­ka 20 000 kro­nor i su­permil­jö­bilspre­mie men med ett even­tu­ellt fram­ti­da bonus/ ma­lus-sy­stem blir pre­mi­en stör­re. Kia Ni­ro PHEV ser in­te ba­ra ut att vara Sve­ri­ges bil­li­gas­te ladd­hy­brid, den kan ock­så vara Sve­ri­ges bäs­ta ladd­hy­brid.

Ratt­vär­me stan­dard, skönt mån­dag­mor­gon när du skra­pat ru­tan.

Schu­ko-kon­takt är stan­dard. Snabb­lad­dan­de Typ 2 kos­tar ex­tra.

100 li­ter mind­re ba­gage än van­li­ga Ni­ro, på grund av plant last­golv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.