Na­va­ra på frans­ka

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: JO­NAS BORGLUND FO­TO: RE­NAULT

Mark­na­den för fyr­hjuls­driv­na pick-up-bi­lar ökar mar­kant. Fram­för allt med så kal­lad dub­bel­hytt där man kan åka fem, med ett flak som las­tar ett ton. Ett seg­ment där allt fler spe­la­re vill de­la på ka­kan. Nu säl­lar sig Re­nault till ska­ran.

Re­nault Alas­kan är fak­tiskt in­te så ny som man kan tro då den sålts i Sy­da­me­ri­ka se­dan 2016. Frans­män­nen har ve­lat hit och dit om de ska ta den till Eu­ro­pa – och så blev det. El­ler rät­ta­re sagt, den eu­ro­pe­is­ka ver­sio­nen till­ver­kas i Bar­ce­lo­na, i Nis­sans fa­brik.

Att den de­lar i stort sätt allt med Nis­san Na­va­ra är ing­en hem­lig­het, men Re­nault näm­ner in­te det med ett ord un­der press­kon­fe­ren­sen. Även om Nis­san är ”pap­pa” till kon­struk­tio- nen och byggt pick-uper se­dan ur­min­nes ti­der så har Re­nault bi­dra­git med en vik­tig de­talj i den nya bi­len. Mo­torn. 2,3-li­ters die­sel dub­bel­tur­bo med 190 häst­kraf­ter och 450 Newton­me­ter i vrid­mo­ment. En mo­tor som bland an­nat gör tjänst i trans­port­bi­len Re­nault Mas­ter, för­u­tom Na­va­ra – och even­tu­ellt i kom­man­de Mer­ce­des X-klass.

Det reg­nar i trak­ten av Ljubl­ja­na och har så gjort i över 14 da­gar. Vat­ten­fal­len står som sprink­lers från de höga ber­gen där snö lig­ger på top­par­na. Även om väd­ret är emot oss kan Slo­ve­ni­en in­te döl­ja sin vack­ra na­tur med berg, myc­ket skog, öpp­na fält med vin­ran­kor el­ler häs­tar och kor. Mo­tor­vä­gar­na är Eu-på­kos­ta­de me­dan öv­ri­ga vägar har mer el­ler mind­re svensk stan­dard.

Det är en pigg mo­tor som går re­la­tivt tyst och hör till de snå­las­te i klassen. Den ver­sion Re­nault ini­ti­alt tar hem är den mest ut­rus­ta­de In­tens med sjuste­gad au­to­mat­lå­da, lä­der­kläd­sel, na­vi­ga­tion, full led-be­lys­ning, tak­luc­ka, vär­ma­re och runt-om-ka­me­ra som mest ut­mär­kan­de at­ti­ral­jer. På ut­rust­nings­lis­tan sak­nas egent­li­gen ba­ra en sak. Ad­ap­tiv fart­hål­la­re, men det kom­mer. Alas­kan har (för­stås) sam­ma ba­kax­elupp­häng­ning som Na­va­ra med skruv­fjäd­rar och fem­länksupp­häng­ning vil­ket de är en­sam­ma om då öv­ri­ga pick­ups har blad­fjäd­rar. Upp­häng­ning­en gör gott för åk­kom­for­ten utan att ge av­kall på last- el­ler drag­vikt. Max­last är cir­ka ett ton och drag­vik­ten 3,5 ton. Som sagt så är Alas­kan och Na­va­ra

varand­ras li­kar. Det som skil­jer är att Alas­kan har en egen Re­nault­front som an­kny­ter till öv­ri­ga mo­del­ler i pro­gram­met, med grill, strål­kas­ta­re och stöt­fång­a­re samt bak­ljus. Alas­kan och Na­va­ra kos­tar till och med li­ka myc­ket i si­na re­spek­ti­ve frä­si­gas­te ut­rust­ningsni­vå­er – 317 900 kro­nor plus moms.

För när­va­ran­de finns sju kon­kur­ren­ter på den svens­ka mark­na­den. VW Ama­rok är bäst­säl­jan­de följd av Nis­san Na­va­ra, Ford Rang­er, Toyo­ta Hi­lux, Mitsubishi L200, Izu­su D-max och Fi­at Full­back. Re­nault hop­pas på att ham­na nå­gon­stans mitt i el­ler på den öv­re hal­van.

Läng­re fram kom­mer tre yt­ter­li­ga­re, läg­re ut­rust­ningsni­vå­er att lan­se­ras. Ba­se, Li­fe och Zen. De två först­nämn­da har sam­ma mo­tor men med en­kel­tur­bo på 160 häst­kraf­ter och ma­nu­ell väx­ellå­da samt blad­fjäd­rar. Ba­se från 253 900, Li­fe 10 000 upp och Zen (med 190 hk och au­to­mat) kos­tar 306 900 kro­nor. Al­la pri­ser plus moms.

Ingen­ting är nytt, om man tän­ker Nis­san Na­va­ra. För Re­nault är dä­re­mot he­la bi­len ny. Mo­torn, 2,3 dci med 160 el­ler 190 häst­kraf­ter, till­ver­kas av Re­nault.

Sjuste­gad au­to­mat­lå­da är stan­dard i In­tens och Zen.

Ett ton last på fla­ket är ett säl­jar­gu­ment som loc­kar många.

Bekvä­ma sto­lar i Alas­kan, läng­re sträc­kor är ing­et pro­blem.

Fron­ten är tyd­ligt Re­nault, men bak­i­från är den svå­ra­re att ”ta”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.