Taxi med livs­far­li­ga däck

Bil - - KONSUMENT - TEXT: JESPER ÅLANDER FO­TO: KRISTI­AN LUN­DELL

Mitt på mo­tor­vä­gen fick tax­in som Kristi­an Lun­dell åk­te i punk­te­ring. ”Skit hän­der”, tänk­te Kristi­an först, men när han fick se tax­ins däck fick han en chock.

En ons­dag mitt i ju­li må­nad i år klev Kristi­an Lun­dell av flyg­pla­net på Land­vet­ter flyg­plats. Från flyg­plat­sen till hem­met blev det taxi. Vägen från Land­vet­ter in till Gö­te­borg gick bra – men in­ne i sta­den, fort­fa­ran­de på mo­tor­vä­gen, smäl­ler det till. Punk­te­ring! ”Ing­et kons­tigt i det, skit hän­der”, tänk­te Kristi­an. Tax­i­chauf­fö­ren ha­de tur, näs­ta av­fart var nä­ra och närms­ta däck­verk­stad låg ba­ra någ­ra hund­ra me­ter bort.

Ef­ter att chauf­fö­ren stan­nat bi­len vid däck­fir­man frågar Kristi­an hur han nu ska kom­ma hem – om kanske en an­nan bil kal­las till plat­sen som han kan fort­sät­ta sin re­sa hem med. Nej, däck­by­tet ska gå fort, så chauf­fö­ren vill att Kristi­an vän­tar. Kristi­an be­stäm­mer sig för att vän­ta kvar och kliver därför ur bi­len. Vad han nu får se gör ho­nom choc­kad.

– Hö­ger fram sit­ter ett dubb­fritt vin­ter­hjul, blank­sli­tet i yt­ter­kant. In­te myc­ket bätt­re på öv­rig slit­ba­na, sä­ger Kristi­an.

By­tet av det punk­te­ra­de och sön­dertra­sa­de hög­ra fram­däc­ket tog en knapp halv­tim­me, och un­der den ti­den hann Kristi­an in­spek­te­ra samt­li­ga däck på bi­len li­te nog­gran­na­re.

– Väns­ter fram­däck var ett dub­bat vin­ter­däck – i ju­li må­nad. Det ha­de un­ge­fär 40 pro­cent dubb kvar. Möns­ter­djup, kanske 1,5 mil­li­me­ter, om man har en po­si­tiv at­ti­tyd. Bak­däc­ken, li­ka­da­na la­melldäck som hö­ger fram. Jäm­na­re slit­na, mind­re än 1,6 mil­li­me­ter kvar på bå­da. Den med pun­kan ha­de kanske två mil­li­me­ter mitt på, men ut­si­dan var helt blank. Jag ha­de gott om tid att un­der­sö­ka, det tog trots allt när­ma­re en halv­tim­me, sä­ger han.

Kö­per be­gag­nat

Tax­i­chauf­fö­ren fick däc­ket ut­bytt, och pas­sa­de sam­ti­digt på att även be­stäl­la byte av det and­ra fram­däc­ket. Men det är in­te rik­tigt så bra som det lå­ter…

– Han köp­te ett be­gag­nat vin­ter­däck från verk­sta­den. Kanske 2,5 mil­li­me­ter möns­ter­djup kvar. Se­dan kör­de han hem

mig. Han skul­le till­ba­ka och by­ta ut det and­ra fram­däc­ket, sa han. Det känns som att den här fö­ra­ren har satt i sy­stem att åka runt med ut­ran­ge­ra­de vin­ter­däck, sä­ger Kristi­an.

Den be­rör­da tax­i­bi­len är an­slu­ten till Tax­iku­rir. Tax­iku­rir är en del av Ca­bon­li­ne Group (ti­di­ga­re Få­gel­viks­grup­pen) – ett bo­lag som även äger fle­ra and­ra tax­i­fö­re­tag, ex­em­pel­vis Sve­ri­ge­taxi och Topcab. I sam­band med att då­va­ran­de Få­gel­viks­grup­pen sål­des till det ame­ri­kans­ka risk­ka­pi­tal­bo­la­get H.I.G Ca­pi­tal, be­skrev Tax­iku­rir sin verk­sam­het så här:

”Tax­iku­rir är och för­blir Skan­di­na­vi­ens le­dan­de tax­i­bo­lag och är en del av Ca­bon­li­ne

Väns­ter fram­däck var ett dub­bat vin­ter­däck – i ju­li …

Group. Nu tar vi näs­ta steg och ut­veck­lar Tax­iku­rir yt­ter­li­ga­re. Med för­bätt­rad kva­li­tet, le­dan­de tek­nik och en ny, mo­dern for­dons­pro­fil blir vi första­handsva­let för af­färs- och pri­vat­kun­der som pre­mi­e­rar till­gäng­lig­het, be­kväm­lig­het och trygg­het.”

Tax­iku­rirs vd Mag­nus Klint­bäck, som när vi kon­tak­tar ho­nom är på se­mes­ter, kom­men­te­rar hän­del­sen via mail:

”Just den­na fö­ra­re ver­kar ha rik­tigt då­ligt om­dö­me, vil­ket verk­li­gen är be­klag­ligt! I vårt tra­fik­sä­ker­hets­ar­be­te be­sik­ti­gar vi al­la an­slut­na tax­i­bi­lar två gång­er om året, en gång i maj och en gång i de­cem­ber, just för att sä­ker­stäl­la att åkar­na by­ter till som­mar­däck och vin­ter­däck och att des­sa har till­räck­ligt möns­ter­djup. Vi kol­lar även att al­kolå­sen är ka­libre­ra­de samt yt­ter­li­ga­re ett 20-tal and­ra punk­ter på bi­len. Jag får stäm­ma av med an­sva­ri­ga på Ku­rir Gö­te­borg var­för man just mis­sat den­na bil i kon­trol­len samt att vi mås­te för­bätt­ra in­for­ma­tio­nen till fö­rar­na så ing­en gör om det­ta miss­tag igen.”

På frå­gan om det finns risk att fler Tax­iku­rir-an­slut­na bi­lar kör med tra­fik­far­li­ga däck sva­rar han kort och gott att ”Tax­iku­rirs bi­lar skall ha tra­fik­säk­ra däck på si­na an­slut­na for­don”.

Kristi­an är glad över att det gick som det gick – ha­de han in­te haft tu­ren på sin si­da kun­de det ha gått be­tyd­ligt myc­ket säm­re.

– Jag blev li­te rädd när jag fick se ski­ten till däck. Tio mi­nu­ter innan gick det i 130-140 km/h på mo­tor­vä­gen. Om det är lag­ligt el­ler ej har mind­re be­ty­del­se. Vad jag re­a­ge­rar på är att det­ta skall vara proffs på per­son­trans­por­ter, var­je gång vi sät­ter oss i en taxi, läg­ger vi vå­ra liv i de­ras hän­der. Jag tyc­ker in­te det är okej att de kör med däck utan möns­ter och däck med dub­bar mitt i som­ma­ren, sä­ger Kristi­an.

Väns­ter fram sit­ter ett vin­ter­däck med upp­skatt­nings­vis 40% dubb kvar – i ju­li må­nad!

Hö­ger fram­däck fick punk­te­ring, av bil­den fram­går tyd­ligt hur sli­tet det är.

Kristi­an Lun­dell blev choc­kad när han upp­täck­te hur då­li­ga däck tax­in han pre­cis åkt med ha­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.