2. Väge­gen­ska­per

Bil - - KONSUMENT -

Iron­den väge­gen­ska­per får vi en möj­lig­het att ska­pa oss en hel­hets­bild av test­däc­ken. Vi kör på is, snö och vått me­dan den tor­ra de­len sär­re­do­vi­sas i älg­testet samt kom­fort och grund­frå­gan i jak­ten är den­sam­ma som när vi bör­ja­de tes­ta vin­ter­däck – finns det däck som kla­rar att ge bra pre­stan­da på al­la un­der­lag?

No­ki­an Hak­ka­pe­li­it­ta R2 blir testets bäs­ta ge­nom att er­bju­da rik­tigt bra is­pre­stan­da och del­testvin­nan­de upp­trä­dan­de på snö. Men No­ki­ans pro­blem med vå­ta vägar vi­sar sig även i år, där är grepp­ni­vån klart läg­re och un­der ac­cep­ta­bel ni­vå en­ligt oss.

Is– och snö­un­der­lag

No­ki­an Hak­ka­pe­li­it­ta R2 ploc­kar flest po­äng på is och snö, till­sam­mans med dub­ba­de Con­ti­nen­tal och nor­dis­ka dubbfria Miche­lin upp­vi­sar det testvin­nan­de snöpre­stan­da. Grepp­ni­vån är myc­ket bra och däc­ket upp­levs som bå­de skönt att kö­ra och för­tro­en­de­gi­van­de. När grep­pet går för­lo­rat så sker det in­te plöts­ligt, det finns en form av kom­mu­ni­ka­tion till­ba- ka till fö­ra­ren om vad som är på väg att ske.

Däck­ty­pens verk­li­ga pa­rad­gre­nar, det är för just des­sa bäg­ge un­der­lag som de nor­dis­ka dubbfria däc­ken är ut­veck­la­de. Sam­ti­digt, det är just för att byg­ga grepp här som de blir så mju­ka i kon­struk­tio­nen. Även på is kla­rar det sig bra, men grep­pet är in­te li­ka ex­akt och över­ty­gan­de som hos de bäs­ta dubb­däc­ken. Men helt klart myc­ket bra än­då. Skill­na­der­na i den nor­dis­ka dubbfria grup­pen är mi­ni­mal, mind­re än vad vi är va­na vid att se.

Vått un­der­lag

Utan tve­kan det värs­ta un­der­la­get för de nor­dis­ka dubbfria däc­ken, vars mju­ka kon­struk­tion hi­sto­riskt sett haft myc­ket svårt att han­te­ra vå­ta vägar. Tyd­li­ga ka­rak­tärs­drag bru­kar in­klu­de­ra säv­lig styr­ning, sladd­be­nä­gen­het och en käns­la av att ald­rig rik­tigt sitta fast i un­der­la­get. Nå­got som is- och snö­gi­gan­ten No­ki­an tyd­ligt vi­sar med sitt mju­ka och säv­li­ga be­te­en­de på vått. Pi­rel­li och Goody­e­ar pre­ste­rar klart bätt­re, i klass med de bäs­ta dub­ba­de, vil­ket in­ne­bär ett egent­li­gen me­del­måt­tigt men än­då god­känt upp­trä­dan­de.

Snö- och is­tes­ter­na körs på av­lys­ta ba­nor, den­na gång i Iva­lo i nor­ra Fin­land som lig­ger i höjd med Abi­sko i Sve­ri­ge. Våt­tes­ter­na körs på en as­falts­ba­na med kon­trol­le­rad vä­ta i Gisla­ved, det vill sä­ga att be­lägg- ning­en be­vatt­nas kon­stant. Vad vi vet är det en av få, kanske den en­da, ba­nan i värl­den där det är tillå­tet att kö­ra med dub­bar­na kvar i dubb­däc­ken.

Is- och snöpre­stan­da får po­äng ut­i­från ska­lan 20-0 me­dan bar­mark­se­gen­ska­per­na be­döms ut­i­från en ti­o­gra­dig ska­la. Det­ta för att vi vär­de­rar vin­te­re­gen­ska­per­na hög­re.

Snö är ett vik­tigt hjälp­me­del vid vin­ter­däck­tes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.