3. Vat­ten­pla­ning

Bil - - KONSUMENT -

Det är in­tres­sant hur sa­ker och ting för­blir un­ge­fär li­ka­da­na trots att åren går. Sprid­ning­en i re­sul­ta­ten från årets vat­ten­pla­nings­tes­ter är näs­tan på ti­on­de­lens km/h li­ka­dan som vid tes­ter­na för ett år se­dan. Och tit­tar vi till­ba­ka hi­sto­riskt så ser vi un­ge­fär sam­ma sprid­ning.

No­ki­an Hak­ka­pe­li­it­ta R2 pre­ste­rar sämst vat­ten­pla­nings­e­gen­ska­per av al­la i testet, vil­ket in­te kom­mer som nå­gon över­rask­ning. Det har hänt ti­di­ga­re och vi har tyd­ligt sett tren­den att No­ki­an är be­red­da att för­sa­ka våt­pre­stan­da för att vin­na is- och snö­grepp.

Vi ska tilläg­ga att ett bra vat­ten­pla­nan­de däck även kla­rar slask­pla­ning bra. Vid de tes­ter vi ge­nom­fört un­der årens lopp har re­sul­ta­ten vi­sat sig vara sam­stäm­mi­ga.

Testet körs på en rak­sträc­ka med kon­trol­le­rad vä­ta, vat­ten­dju­pet är kon­stant nio mil­li- me­ter och bi­len är spår­bun­den för att al­la test­däc­ken ska gå i ex­akt sam­ma spår. Mät­vär­de­na re­gi­stre­ras un­der ac­ce­le­ra­tion och vat­ten­pla­ning­en in­träf- far när driv­hjuls­grep­pet går för­lo­rat. Mät­ning­en av­bryts när de spin­nan­de hju­len ro­te­rar 15 pro­cent snab­ba­re än bi­lens fak­tis­ka has­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.