5. Kom­fort

Bil - - KONSUMENT -

De nor­dis­ka dubbfria däc­ken har en i grun­den mju­ka­re kon­struk­tion, vil­ket krävs – an­nars skul­le de in­te kun­na byg­ga så fint vin­ter­grepp. Den­na mju­ka in­ställ­ning till li­vet är del­vis po­si­tiv, ex­em­pel­vis så går Miche­lins nor­dis­ka dubbfria mju­kast i testet. Lik­som fly­ter fram över vägen. Men det in­ne­bär ock­så att re­spon­sen i styr­ning­en blir säm­re och i vis­sa lä­gen kan däc­ket gö­ra att bi­len känns li­te sim­mig.

Kom­fort är den en­da de­len av testet som är av rent sub­jek­tiv ka­rak­tär. Vi har för­sökt att byg­ga in ob­jek­ti­va mät­vär­den såsom ljud­mät­ning, men utan att fin­na en god­tag­bar re­pe­ter­bar­het i mät­me­to­den. Så i stäl­let fal­ler an­sva­ret i den­na test­rond helt på test­fö­ra­ren att hö­ra och kän­na de skill­na­der som finns.

I Iva­lo körs vin­ter­tes­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.