4. Väj­ning

Bil - - KONSUMENT -

Skill­na­der­na mel­lan bäst och sämst i un­dan­ma­nö­ver­testet är fak­tiskt för­hål­lan­de­vis små, el­ler i al­la fall nå­got mind­re än vad vi är va­na vid. Vi ska tilläg­ga re­dan nu att ba­ra ett par km/h skill­nad är en stor skill­nad – nå­got som di­rekt känns i bi­len un­der testet.

Pi­rel­lis nor­dis­ka dubbfria kla­rar 73 km/h sam­ti­digt som det går ge­nom ba­nan med en trygg un­der­styr­ning – inga sladd­ten­den­ser. Det re­sul­ta­tet är utan tve­kan det störs­ta ut­rops­teck­net i un­dan­ma­nö­ver­testet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.