6. Rull­mot­stånd

Bil - - KONSUMENT -

Skill­na­der­na mel­lan lät­tast och tyngst rul­lan­de är mind­re i år än vad de har va­rit ti­di­ga­re, vil­ket i sig är po­si­tivt. Om det är en trend el­ler ett en­sta­ka till­fäl­le får fram­ti­da tes­ter ut­vi­sa.

När vi an­vän­der skill­na­den i bräns­leåt­gång i vårt räk­ne­ex­em­pel märks skill­na­der­na kanske li­te mer.

För snart sex år se­dan bör­ja­de tek­nis­ka dör­rar att öpp­nas vil­ket gav oss möj­lig­he­ten att tes­ta rull­mot­stån­det där det räk­nas – i verk­lig­he­ten. Ge­nom att kopp­la in oss på bi­lens da­ta­sy­stem mä­ter vi hur långt vi kom­mer på en gi­ven mängd bräns­le och vi hål­ler koll på ti­den så att has­tig­he­ten är den­sam­ma över sträc­kan he­la ti­den. Jo, vi är stol­ta över att kun­na er­bju­da den­na for­mi­dab­la ser­vice som vi­sar vad skill­na­der­na fak­tiskt blir i verk­lig­he­ten!

Mät­ning­en ut­förs på torr bar­mark, då är re­pe­ter­bar­he­ten som bäst. Vi ut­för tes­ter­na i en kon­trol­le­rad mil­jö och en­ligt sam­ma möns­ter he­la ti­den. Vi an­vän­der re­fe­rens­däck fli­tigt, lik­som mar­kö­rer längs sträc­kan för att kurvra­di­er och dy­likt ska bli så li­ka som möj­ligt vid var­je del­test. Lik­som i al­la and­ra del­tes­ter jäm­förs däc­ken mot varand­ra oav­sett klasstill­hö­rig- het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.