Su­per­snabb sol­dyr­ka­re S

Bil - - PROVKÖR - TEXT: ROBIN TÖRNROS FO­TO: MCLA­REN

Mcla­rens in­stegs­mo­dell (!) 570S tap­par ta­ket. Vi hål­ler hårt i hat­ten och prov­kör nya snab­ba Spi­der.

Mcla­rens nu­me­ra en­da Spi­der-ver­sion är på pap­pe­ret ett nästin­till iden­tiskt sys­kon till 570S.

Mo­torn i Spi­der-ver­sio­nen är sam­ma som sit­ter i cou­pén, en 3,8-li­ters dub­bel­tur­bo­lad­dad V8 som le­ve­re­rar just 570 häs­tar och 600 newton­me­ter. Ja, i stort sett he­la bi­len är den­sam­ma som cou­pén. Allt från pre­stan­da­siff­ror, som 0-100 km/h på 3,2 se­kun­der och topp­fart på 328 km/h, till kol­fi­ber­mo­noco­quen är iden­tiskt.

Kla­rar pott­hå­len

Väl bakom rat­ten in­fri­as mi­na högt ställ­da för­vänt­ning­ar, med rå­ge. Vä­gar­na strax norr om Bar­ce­lo­na må vara ohygg­ligt slä­ta men även när säll­syn­ta pott­hål dy­ker upp sväl­jer chas­sit des­sa med bravur. Det­ta trots att 570-mo­del­len in­te har sam­ma so­fisti­ke­ra­de ad­ap­ti­va fjäd­rings­sy­stem med hyd­rau­lis­ka däm­pa­re som i 720S. På dess plats sit­ter i stäl­let mag­ne­tiskt in­ställ­ba­ra däm­pa­re och ad­ap­ti­va kräng­nings­häm­ma­re.

Den lil­la bakru­tan, som fak­tiskt bju­der på en hel del bak­åt­sikt, kan his­sas ned så att lju­det från den här­li­ga V8:an obe­hind­rat kan nå öro­nen. En lik­nan­de lös­ning som bland an­nat Fer­ra­ri 488 Spi­der och ti­di­ga­re sys­ko­net 650S Spi­der har.

Just den­na bil är även ut­rus­tad med sport­av­gas­sy­stem, nå­got som kos­tar 43 000 kr ex­tra, och ger ett ”öpp­na­re” ljud, li­te mer me­tal­liskt kling­an­de. Det är gi­vet­vis helt fan­tas­tiskt att lyss­na till när det då­nar mot bergs­väg­gar och tunn­lar, men skul­le jag vara så lyck­ligt lot­tad att kun­na le­va med den­na bil var­je dag ha­de jag valt stan­dar­dal­ter­na­ti­vet. På mo­tor­väg blir lju­det rätt trött­samt i långa lop­pet, och det från en bil som du på rik­tigt kan gö­ra lång­tu­rer med, så be­kväm är den.

Pack­ning ryms an­ting­en un­der hu­ven fram som sväl­jer 150 li­ter, el­ler i ut­rym­met där ta­ket för­va­ras som rym­mer 52 li­ter

På mo­tor­väg blir lju­det rätt trött­samt i långa lop­pet, och det från en bil som du på rik­tigt kan gö­ra lång­tu­rer med, så be­kväm är den.

ex­tra. Las­tar du där krävs dock att du åker med ta­ket på.

Hög kva­li­tets­käns­la

Åter till kör­ning­en. 570 häs­tar, bak­hjuls­drift och mitt­mo­tor må lå­ta ex­o­tiskt och ohan­ter­bart, men den är så pass lätt­körd att mor­mor skul­le kun­na kö­ra den. Med körlä­gesväl­jar­na ställ­da i nor­mallä­ge, och den sjuste­ga­de dub­bel­kopp­lings­lå­dan i au­to-lä­ge, känns den som vil­ken bil som helst.

Det må vis­ser­li­gen vara en san­ning med mo­di­fi­ka­tion då det är svårt att ig­no­re­ra den

570S är för­lå­tan­de och upp­levs trygg, ef­ter var­je kur­va höjs själv­för­tro­en­det och det går att sty­ra in i allt hög­re has­tig­he­ter.

sky­höga kva­li­tets­käns­lan. Allt är ge­nom­tänkt och väl pa­ke­te­rat in i mins­ta de­talj.

Ta­ket pac­kas ned bakom hu­vu­det på 15 se­kun­der via ett knapp­tryck på mitt­pa­ne­len. Där sit­ter även körlä­gesväl­jar­na pla­ce­ra­de. En för chas­si, en för driv­li­na och bå­da med tre val, Nor­mal, Sport el­ler Track. Här bland de kur­vi­ga bergs­vä­gar­na läm­par sig Sport all­de­les ut­märkt och bi­len blir mer alert. 570S är för­lå­tan­de och upp­levs trygg, ef­ter var­je kur­va höjs själv­för­tro­en­det och det går att sty­ra in i allt hög­re has­tig­he­ter. Vid be­hov gri­per an­tisladd-sy­ste­met in mjukt, men det är knappt att det känns. 570S gör dig till en bätt­re fö­ra­re.

Känns gör dock styr­ning­en som är en av de bäs­ta i bil­värl­den just nu, och det tack va­re att Mcla­ren, till skill­nad från många kon­kur­ren­ter, valt att hål­la fast vid el­hyd­rau­lisk styr­ser­vo. Det må vara en dyr lös­ning, men det är värt varen­da kro­na.

I lä­get Track spän­ner sig 570S än­nu li­te till men fär­den blir ald­rig för hård. Den di­gi­ta­la in­stru­men­te­ring­en änd­rar ut­fö­ran­de och vi­sar nu däck­tryck och tem­pe­ra­tur, sta­tus för bi­lens väts­kor samt en tyd­lig väx­elin­di­ka­tor.

Den nu­me­ra väl­be­kan­ta V8 som sit­ter i samt­li­ga Mcla­rens är i det­ta ut­fö­ran­de myc­ket ef­fek­tiv men har en tyd­lig tur­bo­ka­rak­tär, och re­spon­sen vid ga­spå­drag är in­te li­ka di­rekt som hos vis­sa kon­kur­ren­ter. I skar­pa kur­vor mås­te du långt ner bland väx­lar­na och kli­va på ti­digt för att få rätt mo­ment ut. När effekten väl kom­mer är ac­ce­le­ra­tio­nen ohygg­ligt kraft­full och in­för näs­ta kur­va är du glad att kol­fi­ber­ke­ra­mis­ka brom­sar är stan­dard.

Mcla­ren har kom­mit långt på ba­ra sju år och likt en rul­lan­de snö­boll väx­er de he­la ti­den. För­ra året sål­de de näs­tan 3 300 bi­lar vil­ket är en för­dubb­ling jäm­fört med 2015, en otro­ligt till­växt som de har 570-mo­del­ler­na att tac­ka för.

Nu kan snö­bol­len få yt­ter­li­ga­re fart tack va­re Spi­der som lär loc­ka de­lar av ri­vi­e­rans guld­gos­sar som gil­lar att nju­ta av fart­vind och sol­sken.

58

570S bor­gar för kör­gläd­je om kom­fort.

Styr­käns­lan är bland den bäs­ta i bil­värl­den just nu. En el­hyd­rau­lisk styr­ser­vo gör det­ta möj­ligt.

Väx­el­väl­ja­ren be­står av knap­par.

Med ta­ket ned­fällt blir topp­far­ten nå­got läg­re, 315 km/h, men även den räc­ker långt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.