Bas­ta fam il­je­kom­bin

Var­för in­te strun­ta i suv-tren­den och kö­pa en helt van­lig kom­bi­bil? Det är bil­li­ga­re och på många sätt vet­ti­ga­re bå­de eko­no­miskt och rent kör­bar­hets­mäs­sigt.

Bil - - BEGAGNAT - TEXT: JO­NAS BORGLUND FO­TO: EMMY-LIE VILSSON

Det pra­tas myc­ket suv nu för ti­den. Näs­tan ute­slu­tan­de. Trots det är än­då den renod­la­de kom­bi­bi­len of­tast en bätt­re bil att kö­ra och att åka i ef­tersom en låg­byggd bil har läg­re tyngd­punkt. Bland an­nat. En an­nan sak som spe­lar in är det fak­tum att kom­bi­bi­len bli­vit bil­li­ga­re i skug­gan av su­var­nas omått­li­ga po­pu­lä­ri­tet. Det är ute att kö­ra kom­bi.

Kan man sväl­ja den för­tre­ten är det mesta egent­li­gen ba­ra för­de­lar. Du slip­per an­vän­da ste­ge när ta­ket ska tvät­tas, el­ler för att mon­te­ra och pac­ka tak­box­en. Du slip­per klätt­ra upp och sät­ta dig i sä­tet och du slip­per den ste­la över­läpp som mås­te till för att vi­sa hur ”rätt” du är. Dess­utom kan du kö­ra for­ta­re ge­nom kur­vor­na, el­ler i en un­dan­ma­nö­ver, utan att eki­pa­get ris­ke­rar att tip­pa.

Vi ki­kar på tre pris­vär­da, bekvä­ma kom­bi- bi­lar i mellanklass, al­la re­kom­men­de­ras med die­sel­mo­tor och har be­gag­nat­prislap­par runt 100 000 kro­nor.

Och är det på det vi­set att du prompt vill ha fyr­hjuls­drift, så finns det ock­så. An­nars kom­mer man långt med en­bart fram­hjuls­drift, för­ut­satt att däc­ken är bra. En an­nan för­del är att bräns­le­för­bruk­ning­en ock­så är läg­re. Dess­utom ser­vice­kost­na­den som krym­per ef­tersom man slip­per by­ta ol­ja/fil­ter i Hald- ex-kopp­ling­en – och ol­ja i bak­re dif­fe­ren­ti­a­len. Det ska in­te be­hö­vas en­ligt vis­sa rön, men bätt­re ve­tan­de sä­ger att ol­jan ska by­tas. Jag hål­ler med. Al­la de här tre be­gag­na­de bi­lar­na är ut­rus­ta­de med Haldex – om de är fyr­hjuls­driv­na.

De tre be­gag­na­de bi­lar­na är Opel In­sig­nia Tou­rer, Volks­wa­gen Pas­sat Va­ri­ant och Volvo V70, al­la är från 2011 el­ler ny­a­re. Spe­let kan bör­ja.

VOL VO V70 OPEL

INSIG NIA

71

AT PASS GEN SWA VOLK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.