Kul och in­spi­re­ran­de

Bil - - BE­GAG­NAT -

In­sig­nia er­sat­te Vect­ra, och Opel över­gav en mer prak­tisk form till för­mån för en snit­si­ga­re och i de fles­ta be­trak­ta­res ögon snyg­ga­re lin­je­fö­ring. Till nack­del för last­ka­pa­ci­te­ten ska sä­gas. Lastut­rym­met är in­te myc­ket att skry­ta med och är In­sig­ni­as säms­ta gren. Den rym­mer fak­tiskt fär­re läsk­bac­kar (33) än lill­bror­san Ast­ra (36).

Om man in­te ser det som en be­last­ning och nö­jer sig så är Opel In­sig­nia en trev­lig bil på al­la sätt och vis.

Ku­péut­rym­met är bätt­re än i Vect­ra och sto­lar­na fram är rym­ligt ge­ne­rö­sa, lik­som benut­rym­met bak. Tak­höj­den bak är dä­re­mot nå­got säm­re än i de and­ra två och per­so­ner över 180 cen­ti­me­ter får hu­ka. In­te­ri­ört har Opel in­fört bätt­re ma­te­ri­al och de­sig­nen är snyggt ut­förd. Låt va­ra att mäng­den knap­par kan va­ra i över­kant, men man vän­jer sig – även vid att någ­ra är små.

Till fa­ce­lif­ten 2013 stä­da­des in­te­ri­ö­ren upp. Stor-opeln rul­lar be­kvämt och tyst om du und­vi­ker de störs­ta hju­len. Fjäd­ring­en sväl­jer svens­ka vägar på ett bra sätt och bi­len känns i mångt och myc­ket i upp­fö­ran­de som sa­lig Saab 9-5 av sista ge­ne­ra­tio­nen. Och det är ett bra be­tyg.

Två­li­ters­die­seln är den van­li­gas­te mo­torn i Sve­ri­ge och finns med 130 el­ler 160 häst­kraf­ter. En ma­skin som går li­te rått. Från 2016 fick In­sig­nia upp­gra­de­ra­de die­sel­mo­to­rer med mju­ka­re och snå­la­re gång, bå­de 1,6 CD­TI (136 hk) och 2,0 CD­TI (170 hk). Oli­ka ben­si­na­re finns ock­så, från 1,6 Tur­bo via 2,0 Tur­bo till 2,8-li­ters V6 där Opc-ver­sio­nen ger 325 häst­kraf­ter.

I år kom­mer en helt ny In­sig­nia men vi hål­ler oss till nu­va­ran­de, en fin, väl­ut­rus­tad kom­bi med 2,0 Cd­ti-mo­tor från 2011 un­der 15 000 mil får du från 100 000 kro­nor. Vi re­kom­men­de­rar mo­tor 2,0 CD­TI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.